ชุมชนบ้านป่าปุ๊ ประกาศใช้ธรรมนูญสุขภาพชุมชน รองรับสังคมสูงวัย สู้วิกฤตสุขภาพ (โควิด 19)

  • ข่าวจาก : สวท.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 11 ส.ค. 2565
  • อ่าน : 662 ครั้ง

     วันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายพงษ์พีระ  ชูชื่น นายอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีประกาศใช้ธรรมนูญสุขภาพชุมชน บ้านป่าปุ๊รองรับสังคม สูงวัยสู้วิกฤตสุขภาพ (โควิด 19) ( ฉบับที่ 1 พ.ศ 2565 ) เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านป่าปุ๊ ตำบลผาบ่อง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน

    ธรรมนูญสุขภาพชุมชนบ้านป่าปุ๊ฯ เกิดจากภาคีหนุนเสริมชุมชนเข้มแข็งทั้ง 3 ภาคส่วน ทั้งภาคชุมชน-สังคม ภาครัฐ-เอกชน-อบต. ภาควิชาการ รวมถึงการมีส่วนร่วมแกนนำชุมชน และตัวแทนประชาชนในชุมชน จึงมีมติร่วม ที่จะใช้กระบวนการขับเคลื่อนและพัฒนาธรรมนูญสุขภาพชุมชนบ้านป่าปุ๊ ฯรองรับสังคม สูงวัยสู้วิกฤตสุขภาพ (โควิด 19)จากการปฏิบัติจริงตามวิถีวัฒนธรรมไทใหญ่ และกระเหรี่ยง สู่การบรรลุเป้าหมายร่วม ชุมชนอยู่ดี มีสุข (อยู่หลี๋ กิ๋นหวาน) มาตั้งแต่ปี 2563 จนถึงปัจจุบัน

    ธรรมนูญสุขภาพชุมชนป่าปุ๊ ประกอบด้วย 8 หมวด  23 ดังนี้   หมวด 1 สื่อสารสร้างความเข้าใจ เบื้องหลังแนวคิด ที่มาของธรรมนูญสุขภาพชุมชนฯ หมวด 2 เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง หมวด 3 ด้านสังคมวิถีประเพณี วัฒนธรรม  หมวด 4 ทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ สภาพแวดล้อมดี มีระบบนิเวศที่สมดุล  มีการจัดบริการสาธารณะ หมวด 5  มิติด้านสุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพ การเฝ้าระวัง ควบคุมป้องกันการดูแลสุขภาพของตนเองครอบครัวและคนในชุมชน หมวด 6  ชุมชนเข้มแข็ง การบริหารจัดการ การจัดการร่วมที่ดี หมวด 7 เป็นชุมชนที่มีประชาธิปไตย มีธรรมาภิบาลและเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ  และหมวดที่ 8 บทเฉพาะกาล 

        สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กร แกนนำชุมชน  รวมถึงชมรมผู้สูงอายุ  ชมรม อสม. ผู้นำกลุ่มองค์กรชุมชนในพื้นที่รวมถึงประชาชนในหมู่บ้าน ฯลฯ จำนวนทั้งสิ้น  120 คน  ซึ่งมีพิธีลงนามประกาศใช้ธรรมนูญสุขภาพชุมชน มีแกนนำ กลุ่มเครือข่ายๆในชุมชนเป็นผู้ประกาศใช้ จำนวน 7 ท่าน และเชิญแขกผู้มีเกียรติร่วมลงนามเป็นสักขีพยานประกาศใช้ธรรมนูญสุขภาพชุมชน จำนวน 14 ท่าน

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : จิรันธนิน บุญนิธิสิโรจน์
ผู้เรียบเรียง : นวรัตน์ ศรีแก้วเลิศ
แหล่งที่มา : สวท.แม่ฮ่องสอน

ข่าวที่น่าสนใจ