รองผู้ว่าฯแม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่ติดตามสภาวะเศรษฐกิจ และการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยสินค้าและบริการในพื้นที่เขตอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน

  • ข่าวจาก : สวท.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 11 ส.ค. 2565
  • อ่าน : 634 ครั้ง

    วันนี้ (11 สิงหาคม 2565) เวลา 15.00 น. นายสืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วน ข้าราชการ และคณะกรรมการ ร่วมลงพื้นที่เพื่อติดตามติดตามสภาวะเศรษฐกิจ และการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ และกฎหมายอื่นที่ เกี่ยวข้องของผู้ประกอบการในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 2 ร้าน ได้แก่ ร้าน คิดเจริญโภคภัณฑ์ และกาดคำพลาซ่า ผลการตรวจสอบ พบว่า การปฏิบัติตามกฎหมาย ร้านฯ ปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายชัดเจน และจำหน่ายตรงตามราคาที่แสดงไว้ในฉลากสินค้า

     ทั้งนี้ด้วยประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (ประกาศ กกร.) ฉบับที่ 8 พ.ศ.2564 เรื่อง การกำหนดสินค้าและบริการควบคุม ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2564 ซึ่งมีผลใช้บังคับเป็นระยะเวลาหนึ่งปี ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 และสิ้นผลใช้บังคับในวันที่ 30 มิถุนายน 2565 กกร. จึงได้พิจารณาและออกประกาศ กกร. ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2565 เรื่อง การกำหนดสินค้าและบริการควบคุม จำนวน 51 รายการ (สินค้าควบคุม 46 รายการ และบริการควบคุม 5 รายการ มีผลใช้บังคับเป็นระยะเวลาหนึ่งปี ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป เพื่อดูแลป้องกันการกำหนดราคาซื้อ ราคาจำหน่ายหรือการกำหนดเงื่อนไขและวิธีปฏิบัติทางการค้าอันไม่เป็นธรรม พร้อมนี้ ได้ออกประกาศ กกร. กำหนดมาตรการกำกับดูแลสินค้าและบริการควบคุม ปี 2565 อีก 57 ฉบับ และประกาศสำนักงาน กกร. และระเบียบสำนักงาน กกร. อีก 26 ฉบับ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2565 ซึ่งประกาศและระเบียบดังกล่าว "กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม"

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : จิรันธนิน บุญนิธิสิโรจน์
ผู้เรียบเรียง : นวรัตน์ ศรีแก้วเลิศ
แหล่งที่มา : สวท.แม่ฮ่องสอน

ข่าวที่น่าสนใจ