ข่าว ประจำวัน

ภาพกิจกรรม

ประกาศ

หัวข้อ
ยังไม่มีข้อมูลในขณะนี้ค่ะ !!
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูลในขณะนี้ค่ะ !!
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู รับสมัครพนักงานจ้าง จำนวน 5 ตำแหน่ง 15 อัตรา ดูเพิ่มเติม
2 สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา” รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติ ดูเพิ่มเติม
3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ และตำ ดูเพิ่มเติม
4 โรงพยาบาลสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานประกอบอาหาร จ ดูเพิ่มเติม
5 กรมทหารพรานที่ 36 รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพราน ดูเพิ่มเติม
6 อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการตามโครงการพัฒนาตำบลแบบ บูร ดูเพิ่มเติม
7 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย รับสมัครตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา ดูเพิ่มเติม
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูลในขณะนี้ค่ะ !!
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูลในขณะนี้ค่ะ !!