ข่าว ประจำวัน

ภาพกิจกรรม

ประกาศ

หัวข้อ
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูลในขณะนี้ค่ะ !!
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋ รับสมัครพนักงานจ้าง ดูเพิ่มเติม
2 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดรับสมัคร "นักการตลาดรุ่นใหม่" จำนวน 2 อัตรา ดูเพิ่มเติม
3 โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 2 อัตรา ดูเพิ่มเติม
4 โรงพยาบาลสบเมย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ดูเพิ่มเติม
5 เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ มีความประสงค์จะรับโอนย้าย พนักงานครู ดูเพิ่มเติม
6 โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษารับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ดูเพิ่มเติม
7 ป.ป.ช. ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน รับสมัครลูกจ้างตามสัญญาจ้าง ตำแหน่ง พนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา ดูเพิ่มเติม
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด ดูเพิ่มเติม
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูลในขณะนี้ค่ะ !!