นักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการ สวท.แม่สะเรียง รับใบประกาศนียบัตรสื่อมวลชนประเภทวิทยุ โทรทัศน์ ดีเด่น จาก กอ.รมน.ภาค 3

  • ภาพจาก : สวท.แม่สะเรียง
  • เมื่อวันที่ : 1 ก.ค. 2564
  • รับชม : 125 ครั้ง

วันนี้ (1 ก.ค. 64) เวลา 9.00 น. พันเอก สมรรถชัย แปงสาย ผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ 36 เป็นผู้แทน พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ผู้อำนวยการศูนย์เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 มอบใบประกาศนียบัตรชมเชย ให้กับ นางสาวเกษศินี รัตนพันธ์ ตำแหน่ง นักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแม่สะเรียง กรมประชาสัมพันธ์ เป็นสื่อมวลชนประเภทวิทยุ โทรทัศน์ ดีเด่น ได้ร่วมกับส่วนราชการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร สถานการณ์โรคโควิด-19 ที่ทันสมัย ถูกต้อง ครบถ้วน ให้กับประชาชนในพื้นที่ ก่อให้เกิดความมั่นคงด้านข้อมูลข่าวสารให้กับประเทศชาติเป็นอย่างดี

ภาพกิจกรรม

ข้อมูลและที่มา

แหล่งที่มา : สวท.แม่สะเรียง

ข่าวที่น่าสนใจ