กรมทหารพรานที่ 36 กระจายกำลังลงพื้นที่สร้างแหล่งอาหารในโรงเรียนต้นแบบ 9 โรงเรียน ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  • ข่าวจาก : สวท.แม่สะเรียง
  • เมื่อวันที่ : 13 ก.ค. 2563
  • อ่าน : 410 ครั้ง

กรมทหารพรานที่ 36 ค่ายเทพสิงห์ ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน หนึ่งในกองกำลังเฉพาะกิจของกองทัพภาคที่ 3 ดำเนินโครงการอาหารชุมชนโรงเรียนต้นแบบตามพระราชดำริฯ ในพื้นที่รับผิดชอบ โดยคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบ 9 โรงเรียน เพื่อเป็นแหล่งอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียนได้บริโภคอาหารที่ปลอดภัย มีคุณค่าทางโภชนาการ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปลูกพืชผักและเลี้ยงสัตว์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียนและประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง ได้นำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน อันจะทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมถึงการปรับปรุงสิ่งที่โรงเรียนมีอยู่แล้วให้ดีขึ้น เช่น การซ่อมแซมอาคาร โรงเรือน หรือแปลงเกษตร ที่ทรุดโทรม

สำหรับโรงเรียนต้นแบบ 9 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม ตำบลกองก๋อย โรงเรียนบ้านเลโคะ ตำบลสบเมย โรงเรียนบ้านแม่แคะ ตำบลแม่สามแลบ โรงเรียนบ้านผาเยอ ตำบลกองก๋อย โรงเรียนบ้านแม่หลุย ตำบลแม่สวด โรงเรียนล่องแพวิทยา ตำบลแม่สวด โรงเรียนสบเมยวิทยาคม ตำบลแม่คะตวน อำเภอสบเมย โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา ตำบลบ้านกาศ โรงเรียนบ้านพอโซ ตำบลเสาหิน อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ทั้งนี้ เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารและสร้างชุมชนที่เข้มแข็ง ได้เน้นให้ผู้นำชุมชน ชาวบ้าน ครูและนักเรียน เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการฯ โดยตอบแทน ด้วยเมล็ดพันธุ์ผัก พันธุ์ปลา นอกจากนี้ การดำเนินงานยังให้ความสำคัญกับระบบน้ำ เพื่อให้มีความยั่งยืนของโครงการ และลดปัญหาที่จะเกิดขึ้นในระยะยาว

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เกษศินี รัตนพันธ์
ผู้เรียบเรียง : นวรัตน์ ศรีแก้วเลิศ
แหล่งที่มา : สวท.แม่สะเรียง

ข่าวที่น่าสนใจ