กรมอนามัย ขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานในสถานประกอบการ ด้วย 10 Packages เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

  • ข่าวจาก : สวท.แม่สะเรียง
  • เมื่อวันที่ : 1 ก.ย. 2563
  • อ่าน : 376 ครั้ง

(1 ก.ย.63)   พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีประชากรวัยทำงาน อายุ 15 - 59 ปี ประมาณ 56 ล้านคน หรือ 2 ใน 3 ของประชากรทั้งประเทศ ต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาประชากรกลุ่มนี้ทุกด้าน โดยที่ผ่านมากรมอนามัยได้ร่วมกับภาคีทีเกี่ยวข้องพัฒนารูปแบบของการส่งเสริมสุขภาพคนวัยทำงานด้วยชุดความรู้สุขภาพ 10 เรื่อง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมให้สถานประกอบการนำไปใช้ออกแบบกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพให้วัยทำงานตามสภาพปัญหาทางสุขภาพในแต่ละมิติ และความต้องการของสถานประกอบการ เพื่อให้คนวัยทำงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ต่อไป

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ศศิมัณฑ์ จันทวงศ์
ผู้เรียบเรียง : นวรัตน์ ศรีแก้วเลิศ
แหล่งที่มา : สวท.แม่สะเรียง

ข่าวที่น่าสนใจ