จิตอาสาอำเภอแม่สะเรียง พัฒนาวัดพระธาตุจอมมอญ ถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกถึงเนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ ๔

  • ข่าวจาก : สวท.แม่สะเรียง
  • เมื่อวันที่ : 19 ต.ค. 2563
  • อ่าน : 278 ครั้ง

             วันนี้ (๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓) เวลา ๙.๐๐ น. ณ วัดพระธาตุจอมมอญ หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายสังคม คัดเชียงแสน นายอำเภอแม่สะเรียง เป็นประธานการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดศาสนสถาน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๔) ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงาน นักเรียน และประชาชนจิตอาสาพระราชทานในพื้นที่

             อำเภอแม่สะเรียง ได้ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้ร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวมและประชาชนในพื้นที่ การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในครั้งนี้ เพื่อให้ประชาชน และทุกภาคส่วนในสังคม ได้ทำความดีโดยมีจิตสาธารณะ หรือจิตอาสา โดยมิได้หวังสิ่งตอบแทนใด ๆ ในการกระทำอันเป็นสาธารณประโยชน์ที่เป็นต่อส่วนรวมช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน รวมทั้งเป็นการสร้างความรัก ความสามัคคีปรองดอง สมานฉันท์ในหมู่คณะ และเกิดความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองโดยรวม

                ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ ๔ แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ทรงเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองและประเพณีอันล้าสมัย เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของนานาชาติ ทรงใช้พระบรมราโชบาย ผสมผสานระหว่างตะวันออกและตะวันตกเข้าด้วยกันทำให้ประเทศชาติเกิดความเจริญรุ่งเรือง ทั้งยังทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงได้อย่างแม่นยำ จนได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่า "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย"

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เกษศินี รัตนพันธ์
ผู้เรียบเรียง : นวรัตน์ ศรีแก้วเลิศ
แหล่งที่มา : สวท.แม่สะเรียง

ข่าวที่น่าสนใจ