กองทัพภาคที่ 3 ริเริ่มโครงการ “กาแฟบ้านยามชายแดน” สนับสนุนชาวไทยภูเขาปลูกกาแฟ สร้างรายได้ ลดปัญหาการบุกรุก การเผา บนพื้นที่สูง

  • ข่าวจาก : สวท.แม่สะเรียง
  • เมื่อวันที่ : 14 ธ.ค. 2563
  • อ่าน : 274 ครั้ง

              กองทัพภาคที่ 3 มอบหมายให้ กองพลพัฒนาที่ 3 ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง เขตพื้นที่กองพลพัฒนาที่ 3 และ ศูนย์อำนวยการประสานงานโครงการหมู่บ้านเพื่อความมั่นคงพื้นที่ชายแดนจังหวัดแม่ฮ่องสอน และ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นหน่วยอำนวยการประสานงานกับหน่วยงานราชการและหน่วยงานในท้องถิ่น ให้ดำเนินงานแบบบูรณาการ เพื่อให้ราษฎรหมู่บ้านเป้าหมายในโครงการพัฒนาราษฎรชาวไทยภูเขาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวม 56 พื้นที่เป้าหมาย ประกอบด้วย โครงการหมู่บ้านพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 43 หมู่บ้าน, โครงการจัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 5 โครงการ, โครงการส่งเสริมด้านการเกษตร จำนวน 5 โครงการ, โครงการส่งเสริมศิลปาชีพ จำนวน 2 โครงการ และ โครงการส่งเสริมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 โครงการ นั้น

             ที่ผ่านมา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการสนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรให้กับราษฎรมีความรู้ในเรื่องการปลูกกาแฟ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้ราษฎรมีรายได้เพิ่มขึ้น ลดปัญหาการบุกรุกแผ้วถางขยายพื้นที่การเกษตร ลดปัญหาการเผา อันเป็นสาเหตุหลักของปัญหาหมอกควัน ส่งเสริมทำเกษตรแบบผสมผสาน และสร้างระบบนิเวศน์ของพื้นที่ป่าในชุมชนมีความชุ่มชื้นเพิ่มมากขึ้น

             แต่เนื่องด้วยปัจจุบันราษฎรดังกล่าว ประสบปัญหาเรื่องการนำผลผลิตเมล็ดกาแฟออกขายสู่ท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตลาดรองรับและความไม่ต่อเนื่องในการขับเคลื่อน จึงทำให้ราษฎร ไม่สามารถสร้างรายได้จากการปลูกกาแฟ ในการนี้ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคงเขตพื้นที่ พล.พัฒนา 3 ได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร (กาแฟ) แบบครบวงจร ให้กับราษฎรในโครงการพัฒนาราษฎรชาวไทยภูเขาอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่หน่วยรับผิดชอบ

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เกษศินี รัตนพันธ์
ผู้เรียบเรียง : นวรัตน์ ศรีแก้วเลิศ
แหล่งที่มา : สวท.แม่สะเรียง

ข่าวที่น่าสนใจ