ผู้ว่าฯ แม่ฮ่องสอน เตรียมพิจารณาวาง 3 ระบบต้านโควิดครอบคลุมทั้งจังหวัด ทั้งระบบการฉีดวัคซีน ระบบการติดตามผลข้างเคียง และระบบติดตามการรายงานผู้ป่วยสงสัย ผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด-19

  • ข่าวจาก : สวท.แม่สะเรียง
  • เมื่อวันที่ : 20 พ.ค. 2564
  • อ่าน : 64 ครั้ง

         นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์การบริหารจัดการวัคซีน(Incident Commander : IC) พิจารณาดำเนินการในเรื่องการจัดเตรียมสถานที่ บุคลากร และวัสดุอุปกรณ์ การลงทะเบียนฉีดวัคซีน การวางระบบการฉีดวัคซีน และการวางระบบการติดตามผลข้างเคียง ตามที่กรมควบคุมโรค ได้แจ้งแผนคาดประมาณการจัดสรรวัคซีน AstraZeneca เดือนมิถุนายน - กันยายน 2564 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการการให้วัคซีนภายใต้กลไกคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

        ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน จะเสนอคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิจารณานำข้อมูลแผนการจัดสรรวัคซีนของกรมควบคุมโรค วิเคราะห์เปรียบเทียบกับยอดการลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนในระบบแอปพลิเคชัน "หมอพร้อม" รวมถึงช่องทางอื่นๆ ของจังหวัด เพื่อร่วมกันวางระบบการฉีดวัคซีนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั่วถึง สะดวก และเป็นไปตามลำดับความสำคัญ รวมทั้งความพร้อมของสถานที่ฉีดวัคซีน บุคลากร และวัสดุอุปกรณ์ด้วย

        นอกจากนี้ ยังมีการพิจารณาวางระบบกำกับติดตามการรายงานผู้ป่วยสงสัยและผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของโรงพยาบาลคู่สัญญา และสถานที่กักกันซึ่งทางราชการกำหนด (Quarantine Facilities) โดยมอบหมายสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เกษศินี รัตนพันธ์
ผู้เรียบเรียง : นวรัตน์ ศรีแก้วเลิศ
แหล่งที่มา : สวท.แม่สะเรียง

ข่าวที่น่าสนใจ