อบต.แม่คะตวน สร้างอาชีพให้กลุ่มสตรีทำ “น้ำพริกกากหมู” สู้โควิด .

  • ข่าวจาก : สวท.แม่สะเรียง
  • เมื่อวันที่ : 15 ก.ค. 2564
  • อ่าน : 79 ครั้ง

         นายสุรศักดิ์ ใจคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน ได้มอบหมายให้ งานพัฒนาชุมชน สำนักงานปลัด จัดทำโครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี ด้วยการทำ “น้ำพริกกากหมู” เพื่อส่งเสริมอาชีพให้ กลุ่มสตรี แม่บ้าน ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการฝึกอบรมอาชีพ เพื่อเป็นการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาการว่างงาน เป็นอีกหนึ่งทางที่สามารถสร้างงานสร้างอาชีพ เสริมรายได้ และพัฒนาคุณภาพชีวิต สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และส่งเสริมให้ประชาชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

          เนื่องจากในสถานการณ์โควิด-19 ประชาชนหลายคนตกงาน ขาดรายได้ เศรษฐกิจชะลอตัว ดังนั้น การแก้ปัญหาเศรษฐกิจ จะต้องแก้ปัญหาด้วยการสร้างรายได้ จึงได้กำหนดนโยบายที่จะสนับสนุนและผลักดันให้มีกระบวนการสร้างรายได้ให้กับประชาชนทุกระดับ โดยจะส่งเสริมเพื่อสร้างรายได้ในระดับครอบครัว ส่งเสริมการรวมตัวเพื่อดำเนินเศรษฐกิจระดับชุมชน เร่งพัฒนาผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก รวมทั้งส่งเสริมการเชื่อมโยงอย่างเกื้อกูล และสนับสนุนซึ่งกันและกันกับธุรกิจขนาดใหญ่ เพื่อสร้างเสริมกระบวนการสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ได้อย่างเป็นระบบ

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เกษศินี รัตนพันธ์
ผู้เรียบเรียง : สมชาย เกิงฝาก
แหล่งที่มา : สวท.แม่สะเรียง

ข่าวที่น่าสนใจ