วันหยุดคนเดินทางข้ามจังหวัด หวั่นโควิดระบาด รร.แม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา ใช้แนวทางสอนออนไลน์ต่อถึง 6 สิงหาคม 64

  • ข่าวจาก : สวท.แม่สะเรียง
  • เมื่อวันที่ : 31 ก.ค. 2564
  • อ่าน : 75 ครั้ง

               นายบำรุงศักดิ์ บูระสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ออกประกาศ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนทางไกลแบบออนไลน์ ระยะที่ 2 (ต่อ) ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบันยังคงน่ากังวลในหลายพื้นที่ ประกอบกับวันที่ 26 และ 28 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมาตรงกับวันหยุดต่อเนื่องอาจมีการเดินทางข้ามจังหวัด จึงทำให้เกิดปัจจัยเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อได้

            โรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา" มีความห่วงใยในสุขภาพและเข้าใจในความกังวลใจของนักเรียนและ ผู้ปกครองที่มีต่อสถานการณ์ดังกล่าว ในการนี้ โรงเรียนจึงขอประกาศจัดการเรียนการสอนทางไกลแบบออนไลน์ ระยะที่ 2 ต่อไปอีกเป็นเวลา 1 สัปดาห์ คือ ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม ถึง วันที่ 6 สิงหาคม 2564 โดยให้ใช้ตารางเรียนตามที่ได้ประกาศแจ้งเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 และปรับเปลี่ยนให้มีการมอบหมายภาระงาน/ชิ้นงาน หรือกิจกรรมอื่นๆ ให้แก่นักเรียนได้ตามความเหมาะสมและเป็นไปตามหลักการ แนวทางของการวัดและประเมินผลระหว่างเรียน ทั้งนี้ ในการปฏิบัติตนต่าง ๆ ของนักเรียนยังคงให้ยึดหลักการตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนเป็นสำคัญ

            โรงเรียนจะมีการติดตามมาตรการของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดแม่ฮ่องสอนอย่างต่อเนื่อง และมีการประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด หากมีการเปลี่ยนแปลงประการใด ทางโรงเรียนจะประกาศแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป ขอให้นักเรียนและผู้ปกครองติดตามข่าวสารประกาศต่าง ๆ ผ่านทาง เว็บไซต์ www.boripat.ac.th และ Facebook : Boripat

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เกษศินี รัตนพันธ์
ผู้เรียบเรียง : สมชาย เกิงฝาก
แหล่งที่มา : สวท.แม่สะเรียง

ข่าวที่น่าสนใจ