เกษตรกรแม่ฮ่องสอน ชะลอการจำหน่ายกระเทียมแห้ง

  • ข่าวจาก : สวท.แม่สะเรียง
  • เมื่อวันที่ : 31 ก.ค. 2564
  • อ่าน : 87 ครั้ง

           สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน รายงานสถานการณ์การผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรสำคัญจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 สินค้ากระเทียม ปีการผลิต 2563/64 พบว่า สถานการณ์ด้านการตลาด ราคาที่เกษตรกรขายได้ ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 กระเทียมแห้ง (คละ) 25-27 บาท/กก. ขณะนี้เกษตรกรชะลอการจำหน่ายกระเทียมแห้ง เนื่องจากขณะนี้เกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว ประมาณร้อยละ 100  ซึ่งพื้นที่ที่ปลูกมาก ได้แก่ อำเภอปาย 10,466 ไร่ อ. เมืองแม่ฮ่องสอน 4,560 ไร่ อ.ปางมะผ้า 2,549 ไร่ ตามลำดับ ปีนี้พื้นที่เพาะปลูกลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากเกษตรกรประสบปัญหาขาดทุนจากปีที่ก่อนทำให้ประสบปัญหาไม่มีเงินลงทุนเพาะปลูกในปีนี้

              สำหรับช่องทางการจำหน่าย มีผู้ประกอบการท้องถิ่นรับซื้อผลผลิตทั้งหมด 77 ราย ตั้งอยู่ในพื้นที่ อำเภอปาย 11 ราย ปางมะผ้า 6 ราย เมืองแม่ฮ่องสอน 10 ราย ขุนยวม 3 ราย แม่ลาน้อย 4 ราย แม่สะเรียง 1 ราย สบเมย 2 ราย เกษตรกรจำหน่ายเองโดยมีผู้ประกอบการในพื้นที่และผู้ประกอบการต่างถิ่นเข้าไปติดต่อรับซื้อจากเกษตรกรโดยตรง โดยจะเข้าไปดูผลผลิตของเกษตรกรและตกลงราคาซื้อขายก่อนทำการเก็บเกี่ยวผลผลิต

              นอกจากนี้ พ่อค้ารายย่อยในท้องถิ่น/ต่างถิ่น เข้ามาติดต่อซื้อกระเทียมล่วงหน้ากับเกษตรกร (ตกเขียว) เกษตรกรบางรายที่ไม่มีเงินทุนหมุนเวียนจึงตกลงซื้อขายล่วงหน้า และยังมีเกษตรกรจำหน่ายผ่านนายหน้า โดยจะมีผู้รับจัดหา(นายหน้าผลผลิตของเกษตรในท้องถิ่นให้กับผู้ประกอบการต่างถิ่น จ.เชียงใหม่ จ.ลำพูน จ.ลำปาง ส่วนกลุ่มเกษตรกรบางส่วนที่เป็นสมาชิกสหกรณ์การเกษตรจะจำหน่ายให้สหกรณ์การเกษตรที่ตนเองเป็นสมาชิกอยู่

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เกษศินี รัตนพันธ์
ผู้เรียบเรียง : สมชาย เกิงฝาก
แหล่งที่มา : สวท.แม่สะเรียง

ข่าวที่น่าสนใจ