LQ อำเภอแม่สะเรียงปลอดภัย มาตรการแน่น 24 ชั่วโมง เตรียมพร้อมรองรับ 30 ห้อง

  • ข่าวจาก : สวท.แม่สะเรียง
  • เมื่อวันที่ : 16 ก.ย. 2564
  • อ่าน : 57 ครั้ง

          นายสังคม คัดเชียงแสน นายอำเภอแม่สะเรียง เปิดเผยว่า ด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด ที่ยังมีแนวโน้มการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง ทางอำเภอตระหนักถึงความปลอดภัยในสุขภาพของประชาชน จึงได้ดำเนินการเตรียมสถานที่รองรับพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก จำนวน 30 ห้อง จัดระบบความปลอดภัย 24 ชั่วโมง เพื่อดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ที่เข้ากักตัว ให้เข้าพักได้อย่างมั่นใจ ภายในสถานที่กักกันโรคท้องที่ (Local Quarantine) ณ หอประชุมอำเภอแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

          มาตรการหลัก ประกอบด้วย การจัดห้องพักแบ่งออกเป็นสัดส่วนตามมาตรฐานของสาธารณสุข, การจัดตารางเวลาให้ อส. ตรวจดูแลสถานกักกัน 24 ชั่วโมง, ทำความสะอาดในพื้นที่กักตัวทุกวัน, จัดเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขเข้าดูแล ตรวจคัดกรองอาการ ตามระยะเวลา, จัดเตรียมอุปกรณ์ส่วนตัว ถุงขยะและถังขยะที่ปิดมิดชิดครบทุกห้อง เพื่อไม่ให้ปะปนกัน , จัดตั้งกลุ่มไลน์ประสานงาน กรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุกเฉิน เน้นย้ำการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา ยกเว้นเวลานอน , เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลล้างมือบ่อยๆ หรือใช้แอลกอฮอล์เจล และเมื่อผู้เข้าพักได้รับการดูแลในสถานที่ควบคุม ครบ 14 วัน ให้ติดต่อขอรับหนังสือรับรองเพื่อแสดงแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป

         ทั้งนี้ ผู้ที่จะเข้าเฝ้าระวังสังเกตอาการในสถานที่กักกันโรคท้องที่ (Local Quarantine) ต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้อที่ คลินิกโรคติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลัน (ARI CLINIC) ชั้นใต้ดิน โรงพยาบาลแม่สะเรียง หรือ ศูนย์คัดกรองหาเชื้อโควิด-19 อำเภอแม่สะเรียง บริเวณสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สะเรียง (เดิม) จากนั้นเจ้าหน้าที่จะประสานส่งตัวเข้าสู่ระบบเฝ้าระวังสังเกตอาการต่อไป และจากข้อมูล ณ วันที่ 16 กันยายน 2564 มีผู้เข้าระบบเฝ้าระวัง ทั้งหมด 15 ราย

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เกษศินี รัตนพันธ์
ผู้เรียบเรียง : สมชาย เกิงฝาก
แหล่งที่มา : สวท.แม่สะเรียง

ข่าวที่น่าสนใจ