ประกันสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมช่วยเหลือลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้าง ลาออก หรือว่างงานเหตุสุดวิสัย เพื่อรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน

  • ข่าวจาก : สวท.แม่สะเรียง
  • เมื่อวันที่ : 28 ก.ย. 2564
  • อ่าน : 53 ครั้ง

        จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 สถานประกอบการหลายแห่งปิดชั่วคราว บางแห่งยกเลิกกิจการ ส่งผลกระทบกับลูกจ้างจำนวนมาก สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้เร่งช่วยเหลือ เร่งอนุมัติสิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน เพื่อช่วยเหลือผู้ประกันตนมาตรา 33 ทั้งนี้ ผู้ประกันตนที่ว่างงาน และเข้าข่ายมีสิทธิได้รับเงินทดแทน ต้องส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือนใน 15 เดือน ย้อนหลังก่อนวันที่ว่างงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

           1. การว่างงานจากเหตุสุดวิสัย รับ ร้อยละ 50 ของค่าจ้าง

           2. ถูกเลิกจ้าง รับร้อยละ 70 ของค่าจ้าง

           3. ลาออก-สิ้นสุดสัญญา รับร้อยละ 45 ของค่าจ้าง

        สำหรับ 5 ขั้นตอน รับ ประโยชน์ทดแทน กรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัยจากโควิด-19

           1. ลูกจ้างกรอกเอกสารแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน (สปส. 2-01/7) โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ สปส. 2-01/7 ให้นายจ้างพร้อมแบบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก กรณีกักตัว ต้องใช้เอกสารใบรับรองแพทย์ให้กักตัว หรือ คำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคที่สั่งให้กักตัว

           2.นายจ้างรวบรวมเอกสารคำขอรับประโยชน์ทดแทน (สปส. 2-01/7) หรือเอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) จากลูกจ้าง

           3.นายจ้างนำเอกสารคำขอรับประโยชน์ทดแทนบันทึกข้อมูลในระบบ E-service สำนักงานประกันสังคม สามารถสมัครใช้งานในเว็บไซต์ก่อน

           4.กรอกลงระบบ E-service แล้ว นายจ้างนำเอกสารเหล่านั้นส่งทางไปรษณีย์ (แบบลงทะเบียน) ไปที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ต้องส่งภายใน 3 วันนับตั้งแต่วันที่บันทึกข้อมูลลงระบบ E-services

           5.เมื่อสำนักงานประกันสังคมได้รับข้อมูล จะทำการอนุมัติจ่ายรอบแรก เงินเข้าบัญชีภายใน 5 วัน ทำการ ที่เหลือโอนเข้าบัญชีทุกสิ้นเดือนจนครบ ในกรณีเงินไม่เข้าบัญชี ติดต่อโทรสายด่วน 1506

        สำหรับ เงื่อนไขรับเงินเยียวยากรณี ว่างงาน จากประกันสังคมนั้น มีคุณสมบัติคือ ต้องเป็นผู้ประกันมาตรา 33 ส่งเงินสมทบครบ 6 เดือนใน 15 เดือน ไม่ได้ทำงานหรือนายจ้างไม่ให้ทำงานเนื่องจากต้องกักตัวหรือกรณีหน่วยงานภาครัฐให้นายจ้างหยุดประกอบกิจการชั่วคราว โดยการหยุดงาน ลูกจ้างไม่ได้รับค่าจ้าง โดยลูกจ้างผู้ประกันตนไม่ต้องขึ้นทะเบียนว่างงานกับสำนักงานจัดหางานให้ยื่นเฉพาะคำร้องขอรับประโยชน์ทดแทน

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เกษศินี รัตนพันธ์
ผู้เรียบเรียง : สมชาย เกิงฝาก
แหล่งที่มา : สวท.แม่สะเรียง

ข่าวที่น่าสนใจ