จัดหางานแม่ฮ่องสอน ส่งเสริมการจ้างงานในธุรกิจ SMEs เปิดกลุ่มไลน์สอนลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนให้นายจ้าง รับ 3,000 บาท ต่อลูกจ้าง 1 คน 3 เดือนเต็ม สูงสุดเดือนละ 6 แสน ลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้ – 20พ.ย.64

  • ข่าวจาก : สวท.แม่สะเรียง
  • เมื่อวันที่ : 27 ต.ค. 2564
  • อ่าน : 25 ครั้ง

              นางสาว ธิดารัตน์ ธนะกิจวัชรกุล นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทน จัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า ตามที่ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs โดยรัฐบาลจะจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่นายจ้างเพื่อรักษาการจ้างงานในอัตรา 3,000 บาทต่อลูกจ้างสัญชาติไทย 1 คนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ในเดือน พ.ย. 2564 - ม.ค. 2565

              บัดนี้ เปิดรับผู้เข้าร่วมโครงการฯ เรียบร้อยแล้ว คุณสมบัติ คือ ต้องเป็นนายจ้างภาคเอกชนที่อยู่ในระบบประกันสังคม มาตรา 33 สถานะ active และมีลูกจ้างรวมทุกสาขาไม่เกิน 200 คน ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2564 โดยนายจ้างจะต้องรักษาระดับการจ้างงานไม่ต่ำกว่าร้อยละ 95 ในระหว่างเข้าร่วมโครงการฯ หากไม่สามารถรักษาระดับการจ้างงานให้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 95 จะไม่ได้รับเงินอุดหนุนในเดือนนั้น และกรณีนายจ้างมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นจากยอดการจ้างงาน ณ วันที่ 16 พ.ย. 2564 จะได้รับเงินอุดหนุนเพิ่มตามจำนวนการจ้างงานจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 5  ทั้งนี้ นายจ้างจะต้องจ่ายค่าจ้างไม่ต่ำกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของแต่ละจังหวัดตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้างฯ

           สำหรับนายจ้าง/สถานประกอบการที่ต้องการร่วมโครงการฯ สามารถลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ ส่งเสริมการจ้างงานเอสเอ็มอี.doe.go.th ตั้งแต่วันที่ 20 ต.ค. – 20 พ.ย.2564 พร้อมแนบเอกสาร 1. สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร 2. กรณีมอบอำนาจแนบหนังสือมอบอำนาจ/สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจ เจ้าหน้าที่จะแจ้งผลการอนุมัติเข้าร่วมโครงการที่เว็บไซต์ดังกล่าวภายใน 5 วันทำการนับจากวันที่ลงทะเบียน นอกจากนี้ ทางจัดหางานได้เปิดช่องทางกลุ่มไลน์เพื่อแจ้งรายละเอียดและสอนลงทะเบียนให้กับนายจ้างหหรือผู้ที่สนใจอีกทางหนึ่ง หรือสอบถามได้ทางโทรศัพท์ 053-611972 (สอบถามโครงการจ้างงาน SMEs) หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร.1694

          โครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs จะช่วยลดปัญหาการว่างงาน โดยให้นายจ้างรักษาระดับการจ้างงานเพื่อช่วยเหลือลูกจ้างสัญชาติไทยในธุรกิจ SMEs ไม่ให้ถูกเลิกจ้าง มีรายได้อย่างต่อเนื่อง และได้รับโอกาสในการจ้างงานเพิ่มขึ้น อีกทั้งยังช่วยเหลือนายจ้างลดค่าใช้จ่ายในการจ่ายค่าจ้างให้กับลูกจ้างสัญชาติไทย ให้สามารถรักษาระดับการจ้างงานและดำเนินธุรกิจต่อไปได้

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เกษศินี รัตนพันธ์
ผู้เรียบเรียง : -
แหล่งที่มา : สวท.แม่สะเรียง

ข่าวที่น่าสนใจ