ชาวแม่ฮ่องสอน ฉีดวัคซีนแล้วกว่า 149,799 โดส วันนี้พบผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่เพียง 4 ราย

  • ข่าวจาก : สวท.แม่สะเรียง
  • เมื่อวันที่ : 27 ต.ค. 2564
  • อ่าน : 67 ครั้ง

           ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดแม่ฮ่องสอน รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในการระบาดระลอกใหม่เมษายน 2564 จังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2564 มีผู้ได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด ทั้งหมด 224 ชุด พบเชื้อ 4 ราย เป็นผู้ป่วยในจังหวัด ทั้งหมดโดยมีรายละเอียด ดังนี้

           รายที่ 1397 เพศหญิง อายุ 86 ปี ที่อยู่ หมู่ที่ 1 ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย มีประวัติเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง ระบาดของโรค เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงและมีความเชื่อมโยงกับผู้ป่วยยืนยัน คลัสเตอร์บ้านแม่สามแลบ ตรวจ ATK ผลเป็นบวก และส่งตรวจ RT-PCR ผลพบเชื้อ เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลแม่สะเรียง

            รายที่ 1398 เพศหญิง อายุ 17 ปี ที่อยู่ หมู่ที่ 6 ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง อาชีพขายลอตเตอรี่ วันที่ 23 ตุลาคม 2564 เริ่มมีอาการไข้ ไอ มีน้้ามูก และวันที่ 25 ตุลาคม 2564 เข้ารับการตรวจ ATK ผลเป็นบวก และส่งตรวจ RT-PCR ผลพบเชื้อ เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลแม่สะเรียง

            รายที่ 1399 - 1400 เพศหญิง อายุ 56 ปี และ 37 ปีที่อยู่บ้านแม่แพหลวง หมู่ที่ 3 และบ้านทะโลงใต้ หมู่ที่ 8 ต.กองก๋อย อ.สบเมย เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงและมีความเชื่อมโยงกับผู้ป่วยยืนยัน คลัสเตอร์ บ้านห้วยวอก ตรวจ ATK ผลเป็นบวก และส่งตรวจ RT-PCR ผลพบเชื้อ เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสบเมย

             สรุป สถานการณ์ ณ วันที่ 27ตุลาคม 2564 จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกเมษายน จ านวน 1,400 ราย เป็นเพศชาย 662 ราย และเพศหญิง 738 ราย เสียชีวิต 14 ราย (1.00%) รักษาหายแล้ว 1,101 ราย (78.64%) ยังอยู่ระหว่างรักษา 285 ราย (20.36%) มีอาการเล็กน้อย 259 ราย ปานกลาง 22 ราย และรุนแรง 4 ราย รักษาอยู่ที่โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ 8 ราย โรงพยาบาลแม่สะเรียง 14 ราย โรงพยาบาลสบเมย 22 ราย โรงพยาบาลปาย 21 ราย โรงพยาบาลแม่ลาน้อย 2 ราย โรงพยาบาลสนาม 136 ราย และรักษาในศูนย์แยกกักโรคชุมชน (CI) 82 ราย

            ขณะที่ รายงานการฉีดวัคซีนในพื้นที่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ วันที่ 27 ต.ค. 64 เวลา 11.00 น. ยอดฉีดวัคซีนสะสมตั้งแต่ 2 เมษายน - 26 ตุลาคม 2564 รวม 149,799 โดส จากเป้าหมายกลุ่มประชากรทั้งหมด  245,764 ราย ได้ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดเข็มแรกไปแล้ว จำนวน 90,150 ราย คิดเป็นร้อยละ 36.68 ผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็มที่ 2 จำนวน 56,236 คน คน คิดเป็นร้อยละ 22.88 ผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็มที่ 3 จำนวน 3,413 คน คน คิดเป็นร้อยละ 1.39

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เกษศินี รัตนพันธ์
ผู้เรียบเรียง : -
แหล่งที่มา : สวท.แม่สะเรียง

ข่าวที่น่าสนใจ