เรียนนอกตำรา ครูพานักเรียน รร.ล่องแพวิทยา ลงแขกเกี่ยวข้าวไรซ์เบอร์รี่ สืบสานภูมิปัญญาปกาเกอะญอ

  • ข่าวจาก : สวท.แม่สะเรียง
  • เมื่อวันที่ : 27 ต.ค. 2564
  • อ่าน : 40 ครั้ง

           ต้นข้าวชูรวงเหลืองทองอร่าม ปลายเดือนตุลาคม ซึ่งเป็นเวลาแห่งฤดูเก็บเกี่ยว คณะครูและนักเรียนโรงเรียนล่องแพวิทยา จึงร่วมกันทำกิจกรรม “เกี่ยวข้าวไรซ์เบอรี่ (Rice Berry)” ในแปลงนาสาธิต ศูนย์การเรียนรู้ตามรอยพ่อ ณ โรงเรียนล่องแพวิทยา หมู่ที่ 10 บ้านสบโขง ต.แม่สวด อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน เขตรอยต่อพื้นที่  3 จังหวัดชายแดน (ตาก แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่) เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมตามวิถีชีวิตปกาเกอะญอ และให้เห็นคุณค่าของวิถีเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง เรียนรู้พื้นฐานการพึ่งตนเองให้ยั่งยืน บรรยากาศโดยรวมเด็กๆ ร่วมลงแขกเก็บเกี่ยวข้าวด้วยรอยยิ้ม สนุกสนาน นอกจากนั้น การเก็บเกี่ยวในครั้งนี้ ยังเป็นอีกหนึ่งทางในการเตรียมพร้อมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหาร ให้กับเด็กนักเรียนในโรงเรียน ที่มีมากกว่า 700 คน ให้ได้รับประทานอย่างเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของช่วงวัย

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เกษศินี รัตนพันธ์
ผู้เรียบเรียง : -
แหล่งที่มา : สวท.แม่สะเรียง

ข่าวที่น่าสนใจ