เด็กดีจากยอดดอย รร.บ้านเลโคะ คว้าที่ 1 ชนะเลิศระดับประเทศ ผลงาน "Food Bank แหล่งอาหารป่ากินได้ สู่เป้าหมาย SDGs ที่ยั่งยืน”

  • ข่าวจาก : สวท.แม่สะเรียง
  • เมื่อวันที่ : 28 ต.ค. 2564
  • อ่าน : 48 ครั้ง

      ผลงาน "Food Bank แหล่งอาหารป่ากินได้ สู่เป้าหมาย SDGs ที่ยั่งยืน” จากโรงเรียนบ้านเลโคะ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 คว้ารางวัลรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ด้านที่ 6 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ Microsoft team)

       "Food Bank แหล่งอาหารป่ากินได้ สู่เป้าหมาย SDGs ที่ยั่งยืน” เป็นโครงการส่งเสริมให้นักเรียนซึ่งเป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่ ใช้กระบวนการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน และมีเป้าหมายสำคัญ เน้นการปลูกสร้างจิตสำนึกรักในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้รู้รักษาหวงแหนผืนป่าที่เป็นแหล่งต้นน้ำของชุมชนให้กลายเป็นพื้นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งอาหารชั้นดี ให้สัตว์ป่าน้อยใหญ่และผู้คนในชุมชนได้ใช้ร่วมกัน โดยผ่าน 5 กิจกรรมย่อยที่มีความหลากหลายตามความชอบความถนัด ดังนี้

       1.กิจกรรม Shoot Seed ยิงให้เกิด เป็นกิจกรรมการปลูกป่าแบบง่ายๆ เป็นการนำเมล็ดพันธุ์พืชต่างๆมาใส่ลงไปในดินและปั้นเป็นลูกกลมเท่าลูกหนังสติ๊ก จากนั้นก็ใช้หนังสติ๊กยิงออกไปบนผืนป่าให้เติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ในอนาคต

        2. บวชป่ารักษาน้ำ คือกิจกรรมที่นำเอาหลักความเชื่อของชนเผ่าและความเชื่อทางศาสนา ผนวกกับหลักวิทยาศาสตร์ ให้ทุกคนได้เห็นถึงคุณค่าและความสำคัญของพื้นป่าและแหล่งน้ำและร่วมกันดูแลรักษา โดยการนำผ้าไตรจีวรทั้งเก่าและใหม่ คล้องไว้ตามต้นไม้เพื่อประกาศให้คนทั้งใกล้และไกล ทั้งในชุมชนและนอกชุมชน ได้รับรู้ว่านี่คือเป็นป่าที่ได้รับการหวงห้ามและอนุรักษ์ไว้ตามหลักความเชื่อและความศรัทธาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

        3.กิจกรรม fruit for all เป็นกิจกรรมการปลูกต้นไม้ ประเภทไม้ผล เช่นชมพู่ มะม่วง มะขาม และกาแฟซึ่งเป็นไม้ผลที่สามารถปลูกแซมร่วมกับป่าธรรมชาติได้เป็นอย่างดี

        4.ผู้พิทักษ์ดอยผาตั้ง เป็นกิจกรรมเก็บขยะทั้งบนดอยผาตั้งและริมทาง สามารถนำกลับมาแลกกับใบประกาศนียบัตรผู้พิทักษ์ดอยผาตั้งได้ที่ร้าน Café de le

       5. กิจกรรมแชะแอนแชร์ เป็นกิจกรรมการประกวดภาพถ่าย จากการทำกิจกรรมทั้งสี่ข้างต้นและกระจายออกสู่โลกโซเชียลและใครมียอดไลก์สูงสุดจะได้รับรางวัลกับใบประกาศนียบัตร

       ซึ่งทั้งหมดล้วนแล้วมีเป้าหมายที่ต้องการตอบโจทย์ของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้อยู่คู่กับทุกคน

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เกษศินี รัตนพันธ์
ผู้เรียบเรียง : -
แหล่งที่มา : สวท.แม่สะเรียง

ข่าวที่น่าสนใจ