สว.เตรียมลงพื้นที่ จ.แม่ฮ่องสอน ติดตามรับฟังข้อคิดเห็นจากประชาชน ประเด็น กระเทียม พื้นที่ทำกิน การค้าชายแดน ท่องเที่ยว และคมนาคม

  • ข่าวจาก : สวท.แม่สะเรียง
  • เมื่อวันที่ : 28 ม.ค. 2565
  • อ่าน : 127 ครั้ง

           คณะวุฒิสภา นำโดย พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง ในฐานะ ประธานกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภา เตรียมลงพื้นที่ตามโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนภาคเหนือ (ตอนบน) ระหว่างวันที่ 9 –  11 กุมภาพันธ์ 2565 ณ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อพบประชาชนในพื้นที่ ร่วมพูดคุยเสวนาในหัวข้อเรื่อง “สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน (สัญจร) จังหวัดแม่ฮ่องสอน...ประชาชนได้อะไร?” และร่วมรับฟังข้อมูลข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชน จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมรับฟังข้อมูล ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 1. ผลผลิตกระเทียมของจังหวัดแม่ฮ่องสอน 2. พื้นที่ทำกินและอยู่อาศัยของประชาชนตามรูปแบบแม่ฮ่องสอนโมเดล 3. การค้าชายแดน (การนำเข้า และส่งออกสินค้า) 4. การท่องเที่ยวในจังหวัดแม่ฮ่องสอน 5. การคมนาคมมาจังหวัดแม่ฮ่องสอน

            ต่อมา คณะจะออกเดินทางไปยังกุงคุณลุง ตำบลปางหมู อำภอเมือง เยี่ยมชมนวัตกรรมการแปรรูป และเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลผลิตทางการเกษตร ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ในการควบคุม คุณภาพและความปลอดภัย และยืดอายุของอาหารและสินค้าทางการเกษตร ในบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า จากนั้น จะเข้าเยี่ยมเยือน สร้างขวัญกำลังใจให้กับประชาชน ร่วมรับฟังข้อมูล พร้อมแลกเปลี่ยน ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะร่วมกับ ประชาชนบ้านรักไทย ตำบลหมอกจำแป่ ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 1. รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ จากการรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนบ้านรักไทย 2. ติดตามการดำเนินงานจากการลงพื้นที่ครั้งที่ผ่านมา และออกเดินทางไปยังวัดปางหมู วัดหัวเวียง เพื่อสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และนมัสการเจ้าอาวาส ก่อนเดินทางกลับ

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เกษศินี รัตนพันธ์
ผู้เรียบเรียง : สมชาย เกิงฝาก
แหล่งที่มา : สวท.แม่สะเรียง

ข่าวที่น่าสนใจ