จังหวัดน่าน เปิดโครงการอบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ( อพม.) ใหม่ รุ่นที่ 1

  • ข่าวจาก : สวท.น่าน
  • เมื่อวันที่ : 20 ส.ค. 2563
  • อ่าน : 304 ครั้ง

      จังหวัดน่าน โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่าน เปิดโครงการอบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ( อพม.) ใหม่ รุ่นที่ 1 เพื่อทำงานด้านการพัฒนาสังคมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
          
วันนี้ (20 ส.ค.63) นายนิธิวัชร์ ศิรโภคาวิโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดโครงการอบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ( อพม.) ใหม่ รุ่นที่ 1 เพื่อทำงานด้านการพัฒนาสังคมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน มีเครือข่ายอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพิ่มมากขึ้น ครอบคลุมทุกพื้นที่ชุมชน อาสาสมัครฯ มีความรู้ ทักษะ เข้าใจบทบาทของตนในการปฏิบัติหน้าที่ และเพื่อขยายเครื่อข่ายการเฝ้าระวังทางสังคมให้มากขึ้น สามารถป้องกันปัญหาสังคมต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี นายธีรพนธ์ วงศ์สิทธิ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่าน ให้การต้อนรับ ณ โรงแรมดิอิมเพลส น่าน อำเภอเมืองน่าน
        
นายนิธิวัชร์ ศิรโภคาวิโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน กล่าวว่า ปัจจุบันสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการสื่อสาร ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ก่อให้เกิดปัญหาที่ซับซ้อนรุนแรงมากขึ้น ได้แก่ ปัญหา ความยากจน ยาเสพติด การค้ามนุษย์ การมีรายได้น้อย รวมทั้งปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเด็ก เยาวชน คนพิการ ผู้สูงอายุ ปัญหาเหล่านี้ ได้ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของประชาชน ซึ่งการป้องกันหรือแก้ไขปัญหา ดังกล่าว จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีกระบวนการ การมีส่วนร่วมของเครือข่ายสนับสนุนการขับเคลื่อนและผลักดัน สร้างเครือข่ายอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม) และสนับสนุนการรวมกลุ่มในการทำงานเป็นเครือข่ายในระดับพื้นที่ จำเป็นต้องอาศัยภาคีเครือข่ายการทำงานเฝ้าระวังในชุมชนให้ครอบคลุมทุกชุมชน
          
จากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ที่รวดเร็ว ก่อให้เกิดปัญหาทางสังคมตามมา เกิดช่องว่างการเอารัดเอาเปรียบ มีความเลื่อมล้ำและมีผู้ด้อยโอกาสในสังคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จึงได้ส่งเสริมให้มีอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ซึ่งจะเป็นเครือข่ายอาสาสมัคร มีหน้าที่ ชี้เป้า เฝ้าระวัง ประสานงาน ส่งต่อด้านการจัดสวัสติการสังคมในพื้นที่ และให้กลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งมีจิตอาสาที่สมัครเข้าร่วมอบรม จำนวน 100 คน แบ่งการอบรมออกเป็น 2 รุ่น รุ่นละ 50 คน

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สรวิชญ์ ไชยคำ (บรรลือ อินต๊ะไชย /ถ่ายภาพ)
ผู้เรียบเรียง : สรวิชญ์ ไชยคำ
แหล่งที่มา : สวท.น่าน

ข่าวที่น่าสนใจ