จังหวัดน่าน จัดกิจกรรมวันต่อต้านการทุจริตสากล คนน่านต้านทุจริต คิดทำดี แก้ไขปัญหาการทุจริตของประเทศไทย

  • ข่าวจาก : สวท.น่าน
  • เมื่อวันที่ : 9 ธ.ค. 2563
  • อ่าน : 216 ครั้ง

    จังหวัดน่าน จัดกิจกรรมวันต่อต้านการทุจริตสากล หรือวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล International Anti-Corruption Day คนน่าน ต้านทุจริต คิดทำดี แก้ไขปัญหาการทุจริตของประเทศไทย

     (9 ธ.ค.63) นายสัมฤทธิ์ สวามิภักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันต่อต้านการทุจริตสากล หรือวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (International Anti-Corruption Day) “รวมพลังคนน่าน ต้านทุจริต คิดทำดี” เพื่อแสดงเจตนารมณ์ของผู้นำที่มีความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาการทุจริต และเป็นกลไกหน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการทุจริตของประเทศไทย โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมฯ ณ ห้องประชุมเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดน่าน

       ตามที่รัฐบาลได้กำหนดนโยบายการบริหารราชการแผ่นดิน ให้การแก้ไขปัญหาการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ ซึ่งปัญหาคอร์รัปชั่นของประเทศไทย เป็นปัญหาที่สั่งสมมานานและถือเป็นปัญหาร้ายแรงที่ส่งผลเสียหายต่อประเทศ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการศึกษา และภาพรวมของประเทศ  ที่ผ่านมาสังคมไทยได้เกิดวัฒนธรรมที่ยอมรับการทุจริต ทั้งการซื้อขายตำแหน่ง การแต่งตั้งโยกย้าย การจัดซื้อจัดจ้าง การให้สิทธิประโยชน์ ตลอดจนการใช้ช่องโหว่ทางกฎหมายในการเอื้อประโยชน์ต่อกัน โดยไม่แยกแยะผลประโยชน์ส่วนรวมและประโยชน์ส่วนตน

    วันต่อต้านคอร์รัปชั่น ถือกำเนิดขึ้นหลังจากที่ประชุมใหญ่สมัชชาสหประชาชาติ (UN) มีมติเห็นชอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต พ.ศ. 2546 (United Nations Convention against Corruption-UNCAC, 2003) เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2546 จากนั้นประเทศภาคีสมาชิก UN กว่า 200 ประเทศรวมถึงประเทศไทย ได้เข้าร่วมลงนามในอนุสัญญา ระหว่างวันที่ 9 - 11 ธันวาคม 2546 ณ เมืองเมอริด้า ประเทศเม็กซิโก ด้วยเหตุนี้ UN จึงประกาศให้วันที่ 9 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล และกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากลก็คือการรณรงค์ คอร์รัปชั่น ฉันไม่ขอรับ (Corruption Your 'NO' Counts) ทั้งนี้จังหวัดน่าน ได้ร่วมรับชมการพิธีเปิดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ผ่าน Facebook Live สำนักงาน ป.ป.ช. และน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทางการดำเนินชีวิตทุกๆ ด้าน สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนเฝ้าระวัง สร้างวัฒนธรรมสร้างจิตสำนึก และค่านิยมให้ละอายต่อการทุจริต ปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต จะยึดมั่นในความยุติธรรม ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ พร้อมกันนี้ได้มอบเกียรติบัตรให้กับผู้ทำคุณประโยชน์ในด้านต่างๆ ที่มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตลอดจนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นพลังในการป้องกันปัญหาการทุจริต

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ทีมข่าว สวท.น่าน
ผู้เรียบเรียง : สรวิชญ์ ไชยคำ
แหล่งที่มา : สวท.น่าน

ข่าวที่น่าสนใจ