ปศุสัตว์อำเภอเวียงสา ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราว ชนิดโรคลัมปี สกิน (Lumpy Skin Disease) ในโค กระบือ

  • ข่าวจาก : สวท.น่าน
  • เมื่อวันที่ : 26 พ.ค. 2564
  • อ่าน : 382 ครั้ง

     นายสงวน มีนิล ปศุสัตว์อำเภอเวียงสา ได้เผยแพร่ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราว ชนิดโรคลัมปี สกิน (Lumpy Skin Disease) ในโค และกระบือ โดยมีเนื้อหาประกาศดังกล่าว ดังนี้

      ด้วยปรากฏว่าในท้องที่ บ้านหลับมึนพรวน หมู่ที่ 5 ตำบลจอมจันทร์ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ซึ่งเป็นโรคระบาดตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 โดยมีแนวโน้มที่จะแพร่ระบาดออกไปยังท้องที่ข้างเคียง หรือระบาดเข้ามาในท้องที่ได้ จากการเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ที่เป็นโรคระบาดหรือพาหะของโรคระบาด อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงสา จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้
        
ข้อ 1 ให้ท้องที่บ้านหลับมีนพรวน หมู่ที่ 5 ตำบลจอมจันทร์ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ไปทางทิศเหนือ จด บ้านนาเหลืองใน หมู่ที่ 1 ตำบลนาเหลือง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
        
ไปทางทิศใต้ จด บ้านนาแฮน หมู่ที่ 4 ตำบลจอมจันทร์ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
        
ไปทางทิศตะวันตก จด บ้านหลับมึนไตย หมู่ที่ 5 ตำบลจอมจันทร์ อ.เวียงสา จังหวัดน่าน
       ไ
ปทางทิศตะวันออก จด บ้านหลับมึนพรวนเหนือ หมู่ที่ 6 ตำบลจอมจันทร์ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
เป็นเขตโรคระบาดชั่วคราว ชนิดโรคลัมปี สกิน (Lumpy Skin Disease) ในโค กระบือ
        
ข้อ 2 ห้ามมิให้ผู้ใดเคลื่อนย้ายโค กระบือ หรือซากของสัตว์ดังกล่าว เข้า - ออก ผ่านหรือภายในเขตโรคระบาดชั่วคราว เว้นแต่ใด้รับอนุญาตเป็นหนังสือ จากสัตวแพทย์ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบประจำเขตนั้นทุกครั้งที่มีการเคลื่อนย้าย ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558  ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 22 มิถุนายน 2564 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 22 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
       
ล่าสุด ได้แจ้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน ช่วยประชาสัมพันธ์การเกิดโรคระบาดชนิดลัมปี สกินในโค
ที่บ้านหลับมืนพรวน ต.จอมจันทร์ อ.เวียงสา ห้ามเคลื่อนย้ายโค กระบือ ระหว่างอำเภอและต่างจังหวัด ให้เกษตรกรกำจัดแมลงพาหะของโรค เช่น ยุง เหลือบ แมลงอื่นๆ ใช้ยาพ่นกำจัดแมลง สุมไฟ กางมุ้งให้สัตว์เลี้ยง งดการซื้อโค กระบือ มาเลี้ยงใหม่หรือนำเข้าฝูง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดลุกลามของเชื้อโรคเป็นวงกว้างไปยังพื้นที่อื่นๆ

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ทีมข่าว สวท.น่าน
ผู้เรียบเรียง : สรวิชญ์ ไชยคำ
แหล่งที่มา : สวท.น่าน

ข่าวที่น่าสนใจ