มทร.ล้านนา น่าน ร่วมกับ ไฟฟ้าหงสา จัดกิจกรรมการสืบสานอาหารพื้นถิ่นชุมชนห้วยหาด สู่เส้นทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ยกระดับชุมชนให้มีความแข้มแข็ง

  • ข่าวจาก : สวท.น่าน
  • เมื่อวันที่ : 26 ก.ย. 2564
  • อ่าน : 83 ครั้ง

      เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.เกชา คูหา รองคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน พร้อมคณะฯ ร่วมกับบริษัทไฟฟ้าหงสา จำกัด นำโดยนายสรรเพชญ์ ปุละ หัวหน้าสำนักงานน่าน พร้อมด้วยฝ่ายสื่อสารองค์กรสำนักงานน่าน คณะสื่อมวลชนจังหวัดน่าน เครือเจริญโภคภัณฑ์จังหวัดน่าน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเมี่ยง ตำบลน้ำกี๋ยน อำเภอภูเพียง และภาคีเครือข่าย ได้จัดกิจกรรมการสืบสานอาหารพื้นถิ่นชุมชนห้วยหาด สู่เส้นทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ณ ชุมชนบ้านห้วยหาด ตำบลอวน อำเภอปัว จังหวัดน่าน โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนุช รสเครือ จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ

         กิจกรรมฯ ที่จัดขึันเพื่อยกระดับทักษะและฝึกฝีมือแรงงานของกลุ่มเกษตรกร ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์พื้นที่ชุมชนป่าต้นน้ำ ในบริบทการพัฒนาเมนูอาหารพื้นบ้านด้วยทรัพยากรท้องถิ่น มีการสาธิตการทำอาหารพื้นถิ่นชุมชน ได้แก่ เห็ดทอดมะแขว่น กล้วยทอดหลากรส น้ำพั้นซ์ปรุงรส ไก่กระบอก ปูผาอบไม้ไผ่ หลามปลาผักกูด ซึ่งเป็นเมนูอาหารพื้นบ้านใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นที่มีไว้บริการนักเที่ยว โดยที่ชุมชนบ้านห้วยหาด ถือเป็นชุมชนที่ได้รับการส่งเสริมให้มีการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ในบริบทปลาสวยงามธรรมชาติในชุมชน สามารถดึงดูดให้นักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวชมความงามของธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์ทั้ง ดิน ป่า น้ำ ซึ่งเป็นแหล่งอาหารของชุมชน

        ความหลากหลายและความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากร เช่น สัตว์น้ำที่พบในพื้นที่ ได้แก่ หอยก้นแหลม ปูผา ปลากั้ง ปลาฝา (ตะพาบน้ำม่านลาย) ซึ่งการดำเนินการที่ผ่านมาของชุมชนบ้านห้วยหาด เกิดจากกลุ่มผู้นำชุมชนและชาวบ้าน มีความเห็นร่วมกันผ่านการเรียนรู้จนกระทั่งเกิดผลสำเร็จได้ มีความเชื่อมั่นและได้ขยายผลด้วยความรอบคอบ มีการประยุกต์ใช้ความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสม สามารถยกระดับชุมชนให้มีความแข้มแข็ง และมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตบนฐานทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในชุมชน องค์กรภายนอกและภาคีเครือข่ายร่วมให้การสนับสนุน

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ทีมข่าว สวท.น่าน
ผู้เรียบเรียง : สรวิชญ์ ไชยคำ
แหล่งที่มา : สวท.น่าน

ข่าวที่น่าสนใจ