สพม.น่าน จัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ศาสตร์แห่งการเรียนรู้รักษ์ป่าน่านอย่างยั่งยืน”

  • ข่าวจาก : สวท.น่าน
  • เมื่อวันที่ : 27 ก.ย. 2564
  • อ่าน : 75 ครั้ง

     วันนี้ (27 ก.ย. 64) ที่ โรงแรมน้ำทองน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน (สพม.น่าน) จัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการจัดการเรียนรู้เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามโครงการ “ศาสตร์แห่งการเรียนรู้รักษ์ป่าน่านอย่างยั่งยืน” โครงการรักษ์ป่าน่าน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2564 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนรู้เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” ของโรงเรียนนำร่อง 5 โรงเรียน ตัวแทนโรงเรียนเครือข่าย จำนวน 2 โรงเรียน รวม 7 โรงเรียน ที่สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน โดยมีนางโสภา ชวนวัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน เป็นประธานเปิดกิจกรรมฯ

  กิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนรู้เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” โครงการ “ศาสตร์แห่งการเรียนรู้รักษ์ป่าน่านอย่างยั่งยืน” โครงการรักษ์ป่าน่าน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นโครงการที่ได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน ส่งเสริมให้เยาวชนรักและห่วงแหนทรัพยากรธรรมชาติรอบตัว เน้นบทบาทของชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม และเชื่อมโยงกับทรัพยากรของที่อยู่รอบๆ ตัว ในระดับมัธยมศึกษาจะเป็นลักษณะการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ให้มีความรู้ ความเข้าใจ เห็นความงดงาม ความน่าสนใจ เกิดความรัก ความผูกพัน หวงแหนในทรัพยากรของตนและร่วมกันอนุรักษ์ให้คงอยู่

   กิจกรรมดังกล่าว จะเป็นประโยชน์และสร้างแรงบันดาลใจการจัดการเรียนรู้ให้กับครู ได้พัฒนานวัตกรรมศาสตร์แห่งการเรียนรู้รักษ์ป่าน่านอย่างยั่งยืน โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยผู้บริหาร ครู นักเรียน จาก 30 โรงเรียน และศึกษานิเทศก์ จำนวน 38 คน ครูผู้รับผิดชอบจากโรงเรียนนำร่อง โรงเรียนเครือข่าย 16 โรงเรียน โรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นถุรกันดารตามพระราชดำริฯ คณะทำงาน คณะวิทยากรจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และศึกษานิเทศก์จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 และน่าน เขต 2

 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ทีมข่าว สวท.น่าน
ผู้เรียบเรียง : สรวิชญ์ ไชยคำ
แหล่งที่มา : สวท.น่าน

ข่าวที่น่าสนใจ