พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานเงินส่วนพระองค์ ช่วยเหลือสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดน่าน

  • ข่าวจาก : สวท.น่าน
  • เมื่อวันที่ : 26 ต.ค. 2564
  • อ่าน : 109 ครั้ง

     วันนี้ (26 ต.ค.64) เวลา 09.00 น. นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีมอบเงินทุนพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้แก่สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่จังหวัดน่าน จำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านพี้เหนือ อำเภอบ้านหลวง โรงเรียนบ้านวัวแดง อำเภอเวียงสา โรงเรียนบ้านหัวนา อำเภอเวียงสา และโรงเรียนบ้านศรีเกิด อำเภอเมืองน่าน ที่ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ปรับสถานศึกษาให้เป็นโรงพยาบาลสนาม สถานที่กักตัวหรือศูนย์พักคอยให้แก่ผู้ป่วยโควิด-19 โดยมี นางสุพรรณิการ์ ผาลา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเข้าร่วมในพิธีฯ ณ ห้องประชุมเวทีวิชาการ สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ต.ดู่ใต้ อ.เมืองน่าน จ.น่าน

    ด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทาน เงินส่วนพระองค์ เพื่อให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ปรับสถานศึกษาเป็นโรงพยาบาลสนาม หรือสถานที่กักตัว หรือศูนย์พักคอยให้แก่ผู้ป่วย โควิด-19 ซึ่งหลังจากภารกิจเป็นโรงพยาบาลสนาม หรือสถานที่กักตัว หรือศูนย์พักคอยแล้วเสร็จ และ เมื่อมีการส่งคืนพื้นที่และอาคารสถานที่ให้แก่สถานศึกษาแล้ว สถานศึกษาแต่ละแห่งอาจมีภาระต้องชำระค่าสาธารณูปโภค และค่าใช้จ่ายซ่อมแซม ปรับปรุงอาคารให้คืนสู่สภาพเดิมเพื่อจัดการเรียนการสอนโดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินและแนวทางการเนินงานในการใช้จ่ายเงินพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวกำหนด และการอนุมัติจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันและการเก็บรักษาเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย ให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้แก่สถานศึกษา พ.ศ. 2552  ทั้งนี้ หากมีเงินเหลือจ่ายขอให้สถานศึกษาส่งคืนให้หน่วยงานต้นสังกัดรวบรวมส่งคืนให้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการต่อไป

     ทั้งนี้ สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ได้รับจัดสรรเงินพระราชทาน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 127,770 บาท มอบให้กับโรงเรียนบ้านพี้เหนือ อำเภอบ้านหลวง จำนวน 13,930 บาท โรงเรียนบ้านหัวนาอำเภอเวียงสา จำนวน 17,860 บาท โรงเรียนบ้านวัวแดง อำเภอเวียงสา จำนวน 20,480 บาท โรงเรียนบ้านศรีเกิด อำเภอเมืองน่าน จำนวน 75,500 บาท นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ ล้นเกล้าล้นกระหม่อม เป็นเกียรติอันสูงสุดแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่อย่างหาที่สุดมิได้

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ทีมข่าว สวท.น่าน
ผู้เรียบเรียง : สรวิชญ์ ไชยคำ
แหล่งที่มา : สวท.น่าน

ข่าวที่น่าสนใจ