จังหวัดน่าน แจ้งแนวทางปฏิบัติในการเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดน่าน ตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

  • ข่าวจาก : สวท.น่าน
  • เมื่อวันที่ : 13 พ.ค. 2563
  • อ่าน : 973 ครั้ง

     จังหวัดน่าน โดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน ได้แจ้งแนวทางปฏิบัติในการเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดน่าน โดยมีข้อสรุปรายละเอียดเมื่อวันที่(11 พฤษภาคม 2563) ดังนี้

ให้บุคคลที่ได้รับการยกเว้น 5 ประเภท ประกอบด้วย 1.ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ การธนาคาร การขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภค ผลผลิตการเกษตร รวมทั้งการขนส่งอุปกรณ์และเครื่องจักรกลทางการเกษตร เพื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร สินค้าอุตสาหกรรม วัสดุก่อสร้าง ยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ หนังสือพิมพ์ การขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง การขนส่งพัสดุภัณฑ์ การขนส่งสินค้าเพื่อการนำเข้าหรือส่งออก การขนย้ายประชาชนไปสู่ที่เอกเทศเพื่อกักกันตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ การขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภค อุปกรณ์ทางการแพทย์ ไปรษณีย์ ยานพาหนะทางราชการ 2.ประชาชนที่พักอาศัยประจำอยู่ในจังหวัดน่าน ซึ่งได้เดินทางออกนอกเขตจังหวัดและต่อมามีความจำเป็นต้องเดินทางกลับเข้ามาในจังหวัดน่าน 3.ประชาชนชาวไทยที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดอื่น หรือมีที่พักอาศัยประจำอยู่ในจังหวัดอื่นที่มีความประสงค์จะเดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดน่าน (มีเหตุผลความจำเป็นต้องเข้าพื้นที่) 4.ผู้ไม่มีสัญชาติไทย เฉพาะบุคคลในคณะทูต คณะกงสุล องค์การระหว่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศ หรือผู้แทนรัฐบาลที่มาปฏิบัติงานในประเทศ ตลอดจนบุคคลในครอบครัวของบุคคลดังกล่าว โดยต้องมีหนังสือรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศ และได้รับการตรวจคัดกรองตามมาตรฐานการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด และ5.ผู้ที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน หรือศูนย์บริหารสถานการณ์ COVID-19 จังหวัดน่านเห็นชอบที่มีความประสงค์เดินทางเข้าจังหวัดน่าน ทั้งนี้ต้องเป็นผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัด ตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2563 จำนวน 52 จังหวัด โดยเป็นจังหวัดที่ไม่พบผู้ติดเชื้อ COVID-19 รายใหม่เกิน 28 วัน และมีความเสี่ยงต่ำ ต้องดำเนินการดังนี้

  • ท่านต้องผ่านการคัดกรองฯ ณ ด่านตรวจ/จุดสกัดดูแลการเดินทางเข้า-ออก พื้นที่จังหวัดน่าน
  • ท่านต้องไปรายงานตัวกับเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลภูมิลำเนา ภายใน 12 ชั่วโมง เพื่อทำประวัติ และสอบสวนโรค หากตรวจและประเมินแล้ว มีความเห็นว่า
  • ท่านมีความเสี่ยงสูงในการติดเชื้อ COVID-19 ต้องกักตัว 14 วัน ณ สถานที่ที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อกำหนด
  • ท่านมีความเสี่ยงต่ำในการติดเชื้อ COVID-19 ท่านไม่ต้องกักตัว 14 วัน แต่ให้เฝ้าสังเกตอาการตนเอง
    (Self monitoring) และต้องรายงานอาการต่อเจ้าหน้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อทุกวัน เป็นเวลา 14 วัน

ให้บุคคลที่ได้รับการยกเว้น 5 ประเภท ที่เดินทางมาจากจังหวัดที่ไม่อยู่ในประกาศฯ (ไม่อยู่ใน 52 จังหวัดตามประกาศฯ) ต้องผ่านการคัดกรอง และยังคงต้องกักตัวที่บ้าน หรือที่พักของตน เป็นเวลา 14 วัน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป ทั้งนีหากได้รับคำสั่งจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อให้กักตัวเอง เป็นเวลา 14 วัน ตามข้อปฏิบัติข้างต้นแล้ว หากมีความจำเป็นต้องเดินทางออกจากจังหวัดน่านก่อนครบกำหนด 14 วัน ก็สามารถทำได้ แต่ต้องยื่นคำขอออกพื้นที่จากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ (สาธารณสุขอำเภอ หรือผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลภูมิลำเนา) ซึ่งประเมินเบื้องต้นแล้วเห็นว่าไม่มีอาการป่วย โดยให้ไปกักตัวเองต่อที่สถานที่จะเดินทางไป หรือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคฯ ที่จังหวัดปลายทางกำหนด

 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : บรรลือ อินต๊ะไชย /ภาพข่าว
ผู้เรียบเรียง : สรวิชญ์ ไชยคำ
แหล่งที่มา : สวท.น่าน

ข่าวที่น่าสนใจ