ผู้บริหาร สปข.3

ผอ.สปข.3

นายแสงทอง อนันตภักดิ์

ผู้อำนวยการ
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3

ผอ.สทท.เชียงใหม่

นางเหมือนใจ วงศ์ใหญ่

ผู้อำนวยการ
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่

ผอ.สวท.เชียงใหม่

นางสาวมัณฑนา อาษากิจ

ผู้อำนวยการ
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่

ผอ.สวท.เชียงราย

นางวรางคณา อุ่นบ้าน

ผู้อำนวยการ
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงราย

ผอ.สวท.ลำพูน

นางศรีอุไร นุกูลกิจบำรุง

ผู้อำนวยการ
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน

ผอ.สวท.ลำปาง

นางเยาวลักษณ์ เครือคำขาว

ผู้อำนวยการ
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปาง

ผอ.สวท.พะเยา

นางสาวนันทวรรณ กันคำ

ผู้อำนวยการ
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพะเยา

ผอ.สวท.แพร่

ว่าที่ร้อยตรีหญิงศศิวิมล บริบุญวงค์

ผู้อำนวยการ
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดแพร่

ผอ.สวท.น่าน

นางสาวกนกวรรณ ผดุงขันธ์

ผู้อำนวยการ
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดน่าน

ผอ.สวท.แม่ฮ่องสอน

นายนวรัตน์ ศรีแก้วเลิศ

ผู้อำนวยการ
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ผอ.สวท.ฝาง

นางสาวฐานิตา แจ้งชัด

ผู้อำนวยการ
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอฝาง

ผอ.สวท.แม่สะเรียง

สมชาย เกิงฝาก

ผู้อำนวยการ
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอแม่สะเรียง

ผอ.สวศ.ลำปาง

นายพิทยา แสงรัตนา

ผู้อำนวยการ
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษาจังหวัดลำปาง

ผอ.สผป

นางราตรี จักร์แก้ว

ผู้อำนวยการ
ส่วนแผนงานและพัฒนางานประชาสัมพันธ์

ผอ.สขร

นายสมรัตน์ มะลิลา

ผู้อำนวยการ
ส่วนข่าวและรายการภูมิภาค

ร.ผอ.สนท

นายพรชัย ศรีกะพา

รักษาการ
ผู้อำนวยการส่วนเทคนิค

ห.ฝบห

นางอัญชัญ ศรลัมพ์

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป