ผู้บริหาร ส.ปชส.

ปชส.เชียงใหม่

นางสาวชนิสา ชมศิลป์

ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

ปชส.เชียงราย

นายภาณุฉัตร์ สวัสดิชัย

ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

ปชส.ลำปาง

นางสาวจันทร์สวย บุญนำมา

ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง

ปชส.น่าน

นางสาวธนวันต์ ชุมแสง

ประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน

ปชส.ลำพูน

นายประเสริฐ อินทา

ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน

ปชส.แพร่

นางรติพร บุญคง

ประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่

ปชส.พะเยา

-

ประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา

ปชส.แม่ฮ่องสอน

นายชีวิน ศรัทธา

ประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน