ผู้บริหาร ส.ปชส.

ปชส.เชียงใหม่

นางสาวชนิสา ชมศิลป์

ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

ปชส.เชียงราย

นายภานุมาส ปัญญามงคล

ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

ปชส.ลำปาง

นางศศิธร สุดเจริญ

ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง

ปชส.น่าน

นางสาวธนวันต์ ชุมแสง

ประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน

ปชส.ลำพูน

นายประเสริฐ อินทา

ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน

ปชส.แพร่

นางรติพร บุญคง

ประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่

ปชส.พะเยา

นายบุณยวาทย์ สมศักดิ์

ประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา

ปชส.แม่ฮ่องสอน

นายชีวิน ศรัทธา

ประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน