Image

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เป็นองค์การที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ

พันธกิจ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3

เป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ของรัฐ ตลอดจนวางแผน กำกับดูแล นโยบาย แผนงาน และให้คำปรึกษา แนะนำ ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน ด้านการประชาสัมพันธ์แก่หน่วยงานในสังกัด