ข่าว ประจำวัน

ภาพกิจกรรม

ประกาศ

หัวข้อ
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูลในขณะนี้ค่ะ !!
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 ศูนย์วิจัยโรคเอดส์สภากาชาดไทย ได้สรรหาเพื่อคัดเลือกบุคคล หรือองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมในการทำงานด้านเอ ดูเพิ่มเติม
2 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ขอเชิญชวนสมัคร หรือเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง ดูเพิ่มเติม
3 สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งวิชาการขน ดูเพิ่มเติม
4 สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดพะเยา มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย ดูเพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงชนบทพะเยา มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป ดูเพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงชนบทพะเยา จะดำเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง พนักงาน ดูเพิ่มเติม
7 สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.พะเยา จำกัด มีความประสงค์รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายปี) ตำแหน่ง เจ้าหน ดูเพิ่มเติม
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 ย้ายสถานที่ปฏิบัติงานประสานขอพระราชทานเพลิงศพชั่วคราว ดูเพิ่มเติม
2 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา เชิญร่วมงานตลาดเกษตรอินทรีย์ ประชารัฐร่วมใจ พัฒนาอาหารปลอดภัย สร้างรายได้สู่ชุม ดูเพิ่มเติม
3 ประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ดูเพิ่มเติม
4 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะดำเนินการสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ปี ๒๕๖๖ ดูเพิ่มเติม
5 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา กำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี ดูเพิ่มเติม
6 กองทะเบียนประวัติอาชญากร สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้เปิดให้บริการประชาชนในการตรวจสอ ดูเพิ่มเติม
7 จังหวัดพะเยา เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 37 “พะเยาเกมส์” และการจัดการแข่งขันกีฬา ดูเพิ่มเติม
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูลในขณะนี้ค่ะ !!