สวท.พะเยา จัดกิจกรรม “สวท.พะเยา ปันน้ำใจเพื่อน้อง” ร่วมภาคีเครือข่าย ณ โรงเรียนบ้านแม่พริก อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา

  • ภาพจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 25 ก.พ. 2564
  • รับชม : 77 ครั้ง

นางสาวนันทวรรณ กันคำ ผอ.สวท.พะเยา พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สวท.พะเยา จัดกิจกรรม “สวท.พะเยา ปันน้ำใจเพื่อน้อง” มอบอุปกรณ์การเรียน เครื่องอุปโภคบริโภค และเลี้ยงอาหารกลางวัน ให้กับนักเรียนจำนวน 78 คน ซึ่งเป็นนักเรียนชนเผ่าทั้งหมด  โดยร่วมกับเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ทั้งภาคราชการ เอกชน ภาคประชาสังคม ภายใต้โครงการ “ต้านภัยหนาวเพื่อน้องครั้งที่ 15” เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงเรียนบ้านแม่พริก ตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

กิจกรรม “สวท.พะเยา ปันน้ำใจเพื่อน้อง” สอดคล้องกับโครงการสร้างความผาสุก และความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร กปส. มิติด้านสังคม ที่มุ่งเน้นให้บุคลากรมีความสัมพันธ์ที่ มีกิจกรรมร่วมกันทั้งด้านนันทนาการ กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ และสอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี (OG) ในนโยบายด้านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมที่แสดงถึงการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและปัญหาสาธารณะ

ภาพกิจกรรม

ข้อมูลและที่มา

แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ