สวท.พะเยา Facebook Live เวที รูปธรรมความพยายามระดับพื้นที่ "ท้องถิ่นกับการแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันและฝุ่น PM 2.5 และขับเคลื่อนโครงการยกระดับและสนับสนุนการขับเคลื่อนสมัชชาสุขภาพจังหวัดพะเยา ปี 2564"

  • ภาพจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 25 ก.พ. 2564
  • รับชม : 70 ครั้ง

สวท.พะเยา หนึ่งในหน่วยงานที่ร่วมเป็นสมาชิกสภาลมหายใจคนพะเยา Facebook Live เวที รูปธรรมความพยายามระดับพื้นที่แก้ไขปัญหามลพิษไฟป่า และฝุ่นควัน PM 2.5 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุม สำนักงานเทศบาลตำบลต๋อม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา เพื่อสนับสนุนการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ ประเด็นการจัดการฝุ่นควันและคุณภาพอากาศ ประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตสังคมสูงวัย ตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีหน่วยงานบูรณาการ ได้แก่  สมาคมเครือข่ายสร้างบ้านแปงเมืองและภาคีพัฒนาจังหวัดพะเยา  สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ และสภาลมหายใจคนพะเยา

ภาพกิจกรรม

ข้อมูลและที่มา

แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ