ขนส่งพะเยา เตือนเจ้าของรถรับ-ส่งนักเรียน เตรียมความพร้อมรับเปิดภาคเรียน พร้อมปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 25 มิ.ย. 2563
  • อ่าน : 548 ครั้ง

ขนส่งพะเยา เตือนเจ้าของรถรับ-ส่งนักเรียน เตรียมความพร้อมรับเปิดภาคเรียน โดยยื่นขออนุญาตรถรับ-ส่งนักเรียนให้ถูกต้องและปฏิบัติตามมาตรการ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 หากฝ่าฝืนมีโทษตามกฎหมาย

              นางสุภมาส ลีลารักษ์สกุล ขนส่งจังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า ตามที่ประเทศไทยและอีกหลายประเทศทั่วโลกได้เกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รัฐบาลได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วราชอาณาจักรกำหนดมาตรการต่างๆ เพื่อแก้ไขสถานการณ์ระบาดของโรคให้ยุติลงโดยเร็ว ทั้งนี้รวมทั้งการเลื่อนการเปิด-ปิดภาคเรียนการศึกษาของกระทรวงการศึกษาธิการ บัดนี้ ทางราชการมีแนวทางที่จะผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการป้องกันและการแพร่ระบาดของโรค ในส่วนของสถานศึกษาคาดว่าจะมีการเปิดภาคเรียนใหม่ในระยะเวลาอันใกล้นี้ สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา ในฐานะส่วนราชการที่กำกับดูแลการจัดระเบียบรถและส่งเสริมสวัสดิภาพการขนส่งทางบกมีความห่วงใยในความปลอดภัยในการเดินทางของนักเรียน จึงขอให้เจ้าของรถ-ผู้ขับรถรับส่งนักเรียนได้เตรียมความพร้อมดูแลปรับปรุงสภาพรถให้มีความปลอดภัย ห้ามมิให้มีการดัดแปลงสภาพตัวรถ เพื่อให้รถมีสภาพมั่นคงแข็งแรงเหมาะสมในการให้บริการรับส่งนักเรียน จึงขอแจ้งไปยังเจ้าของรถที่ประสงค์จะให้บริการรถรับส่งนักเรียนให้ไปดำเนินการยื่นคำขออนุญาตใช้รถรับจ้างรับส่งนักเรียน ได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา หรือสำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา สาขาอำเภอภูซางและ   อำเภอปง ในวันเวลาราชการตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยรถยนต์ที่จะขออนุญาตให้ใช้เป็นรถรับจ้างรับส่งนักเรียนได้ ต้องเป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน แต่ไม่เกิน 12 คน และต้องไม่ติดฟิล์มกรองแสงที่กระจกกันลมหน้า-หลังและหน้าต่างด้านข้าง อีกทั้งที่นั่งผู้โดยสารต้องติดตรึงแน่นกับพื้นรถ ไม่มีการดัดแปลงที่นั่งแต่อย่างใด และต้องไม่มีพื้นที่สำหรับนักเรียนยืนในห้องโดยสาร อีกด้วย

            สำหรับผู้ฝ่าฝืนไม่ขอรับใบอนุญาตเป็นรถรับ-ส่งนักเรียน จะมีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ มีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท และหากไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดความปลอดภัยที่ทางราชการกำหนดก็จะมีความผิดตามกฎหมายและมีโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท ทั้งนี้หากพบรถรับ-ส่งนักเรียนที่มีการดัดแปลงสภาพตัวรถหรือมีสภาพรถ-อุปกรณ์ส่วนควบไม่ถูกต้องไม่มั่นคงแข็งแรงปลอดภัย หรือผู้ขับรถมีพฤติกรรมขับรถไม่ปลอดภัย สามารถร้องเรียนและสอบถามรายละเอียดได้ที่ กลุ่มวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา โทรศัพท์ 054 -431111ต่อ 103 หรือที่สายด่วน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นายประมวล อุปกิจ
ผู้เรียบเรียง : นายอานนท์ ติ๊บย้อย
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ