คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) เตรียมลงพื้นที่จังหวัดพะเยา ระหว่างวันที่ 9 – 10 กรกฎาคม 2563

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 8 ก.ค. 2563
  • อ่าน : 531 ครั้ง

คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) เตรียมลงพื้นที่จังหวัดพะเยา ระหว่างวันที่ 9 – 10 กรกฎาคม 2563 เพื่อติดตามการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ รับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และความคืบหน้าในการดำเนินงาน

 

            พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ สมาชิกวุฒิสภา รองประธานกรรมการคนที่หนึ่ง พร้อมด้วย พันตำรวจตรี ยงยุทธ สาระสมบัติ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) และคณะกรรมการสมาชิกวุฒิสภา เตรียมลงพื้นที่จังหวัดพะเยา ตามโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) ระหว่างวันที่ 9 – 10 กรกฎาคม 2563 เพื่อติดตามการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ รับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และความคืบหน้าในการดำเนินงานของส่วนราชการจังหวัดพะเยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่การแก้ไขภายใต้บทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา

            โดยในพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563 คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาฯ จะติดตามแผนพัฒนาจังหวัดที่สอดคล้องกับการปฏิรูปประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 ปัญหาหมอกควัน ภัยแล้ง รวมถึงกว๊านพะเยาเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาในการบริหารจัดการน้ำ และติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานพัฒนากว๊านพะเยา ณ ศาลากลางจังหวัดพะเยา จากนั้นคณะฯ จะเดินทางไปมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อรับทราบข้อมูลและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับอธิการบดี คณบดี และคณะอาจารย์ที่เกี่ยวข้องมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องปัญหาหมอกควัน การปลูกพืชทดแทน พืชเชิงเดี่ยวเพื่อแก้ไขปัญหาการเผา รวมถึงเรื่องการท่องเที่ยว ตลอดจนเรื่องของข้อกฎหมายในการพัฒนากว๊านพะเยา

            ส่วนในวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาฯ จะเดินทางไปพบปะประชาชนเพื่อรับฟังข้อมูล ความคิดเห็น ปัญหา อุปสรรคของกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนนวัตวิถีบ้านปงใหม่และบ้านทุ่งกล้วย เกี่ยวกับการท่องเที่ยวอำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา จากนั้นคณะฯ จะเดินทางไปยังห้องประชุมอุทยานแห่งชาติภูซาง เพื่อรับฟังบรรยายสรุปโดยผู้แทนภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการด่านบ้านฮวก ภายหลังยกระดับด่านปางมอญของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นด่านสากล และเรื่องการค้าชายแดนจังหวัดพะเยา พร้อมกับเยี่ยมชมการบริหารจัดการด่านชายแดนบ้านฮวก

            สำหรับการลงพื้นที่ตามโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) เป็นการติดตามประเด็นต่างๆ ที่เป็นช่องว่างระดับจังหวัดและไม่สามารถไปถึงส่วนกลางได้ ทางคณะกรรมการฯ จะนำสิ่งที่เป็นประเด็นปัญหาจากพื้นที่ นำเสนอผ่านกรรมาธิการวุฒิสภา ซึ่งมีจำนวน 26 คณะ ประสานงานต่อหรือตั้งกระทู้ถามรัฐบาลว่ามีการเตรียมการแก้ไขปัญหาอย่างไร เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาต่อไป

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นายประมวล อุปกิจ
ผู้เรียบเรียง : นายอานนท์ ติ๊บย้อย
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ