จังหวัดพะเยา เชิญชวนผู้ทรงภูมิปัญญาด้านเกษตรสาขาต่างๆ สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2564

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 17 ก.ค. 2563
  • อ่าน : 381 ครั้ง

            นายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์สรรหาบุคคลที่สมควรยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทรงภูมิปัญญาด้านเกษตรสาขาต่างๆ ซึ่งเป็นผู้มีคุณความดี ความรู้ความสามารถและประสบการณ์สมควรเป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดินในเขตพื้นที่จังหวัดพะเยา เพื่อนำเสนอคณะทำงานสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน คัดเลือกและแต่งตั้งให้เป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดินประจำปี 2564 เพื่อให้ได้รับการดูแลด้านสวัสดิการและสนับสนุนให้มีการถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์และความสามารถสู่สังคมโดยเป็นไปตามระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสำหรับปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

            จังหวัดพะเยา จึงขอเชิญชวนบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสมที่จะได้รับการคัดเลือกเป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ขอให้แจ้งและส่งแบบบันทึกข้อมูลบุคคลผู้เข้ารับการสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินได้ที่ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2563 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยากลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและโครงการพิเศษ โทร.054-411218 และ 054-449 626

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นายประมวล อุปกิจ
ผู้เรียบเรียง : นายอานนท์ ติ๊บย้อย
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ