พัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ฝึกเตรียมผู้ช่วยแพทย์แผนไทยต่อยอดหมอนวดพะเยาสู่การรักษา

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 7 ส.ค. 2563
  • อ่าน : 825 ครั้ง

              สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา เปิดฝึกเตรียมเข้าทำงานภาคท่องเที่ยวและบริการ สาขา ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 330 ชั่วโมง ให้กับพนักงานนวดที่ผ่านการฝึกเตรียมเข้าทำงานสาขา นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง และได้ผ่านมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขาพนักงานนวดไทย ระดับ 1 รวมถึงพนักงานนวดทั่วไปในพื้นที่จังหวัดพะเยาที่สนใจ จำนวน 24 คน ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา กำหนดฝึกภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติภายในสำนักงาน ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม ถึงวันที่ 26 สิงหาคม 2563

            นายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา กล่าวว่า การฝึกเตรียมเข้าทำงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบุคลากรผู้ให้บริการด้านแพทย์แผนไทยหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (330 ชั่วโมง) เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านการแพทย์แผนไทยในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ และประชาชนที่สนใจจะเพิ่มพูนความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย เช่น พนักงานนวดไทยที่ผ่านการฝึกเตรียมเข้าทำงานสาขา นวดไทยเพื่อสุขภาพ หรือ ผ่านมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา พนักงานนวดไทย ระดับ 1 ซึ่งมุ่งเน้นการนวดผ่านคลาย ได้เพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการรักษาพยาบาลเบื้องต้นโดยการประคบ อบสมุนไพร และการใช้ยาในบัญชียาจากสมุนไพรตามบัญชียาหลักแห่งชาติยาสามัญประจำบ้านและยาที่ใช้ในการสาธารณสุขมูลฐานภายใต้การควบคุมของผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย หรือผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม โดยมุ่งเน้นให้ผู้รับการฝึกมีความสามารถและเจตคติที่ดีในการประสานความร่วมมือกับบุคลากรสาธารณสุขด้านอื่นๆตลอดจนมีคุณธรรมและจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานในความควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพด้วย ทั้งนี้ ผู้ผ่านการฝึกจะต้องเข้ารับการฝึกรายวิชาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติครบถ้วนตามเกณฑ์หลักสูตรที่กำหนดอย่างน้อยร้อยละ  80 และจะต้องผ่านการฝึกงานภาคสนามโดยทำรายงานผลการรักษาผู้ป่วย ตามแบบบันทึกผลการรักษาฯ ไม่น้อยกว่า 35 ราย และได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 นอกจากนี้ผู้ผ่านการฝึกที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไข จะได้รับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา พนักงานนวดไทย ระดับ 2 ซึ่งเป็นการนวดรักษาอาการปวดเมื่อยที่พบทั่วไป 10 อาการ พนักงานนวดที่ผ่านมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ 2 จะได้ค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ วันละ 640 บาท (ซึ่งสูงกว่าค่าจ้างขั้นต่ำของจังหวัดพะเยา ที่กำหนดเพียงวันละ 320 บาท)

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นายประมวล อุปกิจ
ผู้เรียบเรียง : นายอานนท์ ติ๊บย้อย
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ