องคมนตรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในจังหวัดพะเยา

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 27 ส.ค. 2563
  • อ่าน : 586 ครั้ง

          นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมคณะที่ปรึกษา เดินทางไปยังโครงการทำนบดินห้วยนกเค้าพร้อมอาคารประกอบ ตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา  โอกาสนี้ได้รับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานจากผู้แทนกรมชลประทาน โดยมีนายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 34 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา ผู้อำนวยการการโครงการชลประทานพะเยา ข้าราชการ และประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับ

            โครงการทำนบดินห้วยนกเค้าพร้อมอาคารประกอบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม รับเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 ตามที่ราษฎรบ้านสันทราย ตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ขอพระราชทานความช่วยเหลือ เนื่องจากขาดแคลนน้ำในการทำการเกษตร ในการนี้ สำนักงาน กปร. กรมชลประทาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันสนองพระราชดำริ ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดความจุ 119,560 ลูกบาศก์เมตร โดยจัดทำทำนบดินยาว 578 เมตร สูง 8 เมตร กว้าง 6 เมตร และทำนบดินปิดช่องเขาต่ำ ยาว 111 เมตร สูง 5 เมตร กว้าง 6 เมตร พร้อมจัดทำอาคารทางระบายน้ำล้นแบบรางเทและท่อส่งน้ำฝั่งซ้าย ยาว 62 เมตร ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการประมาณร้อยละ 98 คาดว่าจะแล้วเสร็จในปลายเดือนสิงหาคม 2563 นี้ 

            จากนั้นในช่วงบ่าย องคมนตรีและคณะ เดินทางไปยังบ้านบานเย็น ตำบลบ้านปิน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการปรับปรุงคลองผันน้ำร่องสักและโครงการก่อสร้างฝายร่องขุยพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม รับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560 เพื่อช่วยเหลือราษฎรตำบลบ้านปิน ซึ่งประสบปัญหาขาดแคลนน้ำสำหรับทำการเกษตร ปัจจุบันโครงการก่อสร้างฝายร่องขุยพร้อมระบบส่งน้ำ ได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยจัดสร้างคลองผันน้ำร่องสักพร้อมอาคารประกอบ ความยาว 183 เมตร สามารถส่งน้ำได้ 0.25 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และจัดทำฝายร่องสักและฝายร่องขุยพร้อมระบบส่งน้ำ ซึ่งเป็นฝายคอนกรีต สูง 2.50 เมตร และยาว 10 เมตร สามารถส่งน้ำเพื่อช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกให้แก่ราษฎรได้อย่างพอเพียง โดยในช่วงฤดูฝน ส่งน้ำได้ประมาณ 1,000 ไร่ และช่วงฤดูแล้ง ประมาณ 100 ไร่ ส่งผลให้ราษฎรในพื้นที่มีน้ำใช้อย่างพอเพียง มีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นายประมวล อุปกิจ
ผู้เรียบเรียง : นายอานนท์ ติ๊บย้อย
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ