พาณิชย์พะเยา แจ้งการรับสมัครโครงการเพื่อขอรับความช่วยเหลือ เพื่อการปรับตัวของภาคการผลิตและภาคบริการที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 13 ม.ค. 2563
  • อ่าน : 523 ครั้ง

พาณิชย์พะเยา แจ้งการรับสมัครโครงการเพื่อขอรับความช่วยเหลือ เพื่อการปรับตัวของภาคการผลิตและภาคบริการที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า ประจำปีงบประมาณ 2564

 

            นางสาวเยาวเรศ แซ่โค้ว พาณิชย์จังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริหารเงินช่วยเหลือเพื่อการปรับตัวของภาคการผลิตและภาคบริการทีได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า ได้มีประกาศที่ 2/2562 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562 เรื่องการรับสมัครโครงการเพื่อขอรับความช่วยเหลือเพื่อการปรับตัวของภาคการผลิตและภาคบริการที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า ปีงบประมาณ 2564 โดยมีหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้มีสิทธิขอรับความช่วยเหลือ ดังนี้ โครงการช่วยเหลือเพื่อการปรับตัวของภาคการผลิตและภาคบริการที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้าอยู่ในรูปแบบของการสนับสนุนการดำเนินงาน กิจกรรมต่างๆโดยจะไม่อยู่ในรูปของตัวเงิน ต้องเป็นกลุ่มผู้ผลิตสินค้าหรือบริการที่ได้รับหรือคาดว่าจะได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า หรือต้องเป็นกลุ่มผู้ผลิตสินค้าหรือบริการที่ประสงค์จะเสริมสร้างศักยภาพเพื่อสร้างโอกาสทางการตลาด การแข่งขันทางการค้า รวมทั้งการใช้ประโยชน์ในการเปิดเสรีทางการค้าที่ต้องขอรับความเหลือในระยะสั้น

            ทั้งนี้ให้กลุ่มผู้ผลิตสินค้าหรือบริการที่ประสงค์จะขอรับความช่วยเหลือหรือประสงค์จะใช้ประโยชน์จากการเปิดเสรีทางการค้า ให้ยื่นใบสมัครตั้งแต่วันที่ 2 – 31 มกราคม 2563 โดยให้เสนอผ่านหน่วยงานของรัฐ สมาคม หรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำส่งถึงกรมการค้าต่างประเทศ ภายในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 และโครงการที่ได้รับการอนุมัติให้ได้รับความช่วยเหลือจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า สำนักพาณิชย์จังหวัดพะเยา โทร.054-431636   

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นายประมวล อุปกิจ
ผู้เรียบเรียง : นายอานนท์ ติ๊บย้อย
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ