เปิดแล้วนิทรรศการนกยูงไทยแห่งล้านนาตะวันออก ที่ ม.พะเยา

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 4 ก.ย. 2563
  • อ่าน : 451 ครั้ง

เปิดแล้ว นิทรรศการนกยูงไทยแห่งล้านนาตะวันออก โครงการล้านนาตะวันออก “เมืองรักษ์นกยูงไทยระดับโลก” สู่การท่องเที่ยวเชื่อมโยงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ที่ มหาวิทยาลัยพะเยา

 

          รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานเปิดนิทรรศการนกยูงไทยแห่งล้านนาตะวันออก โครงการล้านนาตะวันออก “เมืองรักษ์นกยูงไทยระดับโลก” สู่การท่องเที่ยวเชื่อมโยงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ภายใต้โครงการบูรณาการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยา จำปาทอง รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์  พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและสารสนเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุหรัน พันธุ์สวรรค์ รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ ตลอดจนคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิต นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมงานฯ

 

            อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา กล่าวว่า มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้นกยูงไทย (Green Peafowl learning Center) เพื่อเป็นแหล่งพื้นที่ศึกษาอนุรักษ์นกยูงไทย ผลักดันต้นแบบการอนุรักษ์นกยูงไทยสู่ระดับโลก โดยขับเคลื่อนภารกิจหลัก 4 ด้าน ได้แก่ ด้านที่ 1 การอนุรักษ์นกยูงและอนุรักษ์ป่า ด้านที่ 2 เสริมสร้างเครือข่ายรักษ์นกยูงไทย ทั้งในภูมิภาคและนานาชาติ ด้านที่ 3 บูรณาการการเรียนการสอนกับการอนุรักษ์นกยูง โดยจัดให้มีการผนวกเรื่องชีวิตนกยูงและการอนุรักษ์นกยูงกับการเรียนการสอน และด้านที่ 4 ส่งเสริมการวิจัย การบริการวิชาการ และทำนุบำรุง ศิลปและวัฒนธรรม เพื่ออนุรักษ์นกยูง โดยมหาวิทยาลัยจะนำนักวิจัยทำงานร่วมกับชุมชนในการศึกษาวิจัย สืบทอดประเพณีวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับนกยูงในจังหวัดพะเยา และการต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ ให้มหาวิทยาลัยพะเยา และจังหวัดพะเยา เป็นเมืองท่องเที่ยวนกยูงไทยในอนาคตต่อไป

            สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย นิทรรศการประวัติทางธรรมชาติวิทยาของนกยูงไทย นิทรรศการแหล่งพืชอาหารสำคัญของนกยูงไทย การจัดแสดงด้านความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์และพืช เพื่อให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป สามารถเข้าศึกษาได้ด้วยตนเอง

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ประมวล อุปกิจ
ผู้เรียบเรียง : อานนท์ ติ๊บย้อย
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ