รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมคณะ ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ที่จังหวัดพะเยา "บทบาทของมหาวิทยาลัยพัฒนาพื้นที่กับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก"

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 7 ก.ย. 2563
  • อ่าน : 597 ครั้ง

รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา นายกมล เชียงวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นางสาวจุฬาสินี โรจนคุณกำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา ร่วมให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และคณะผู้บริหารระดับสูงจากกระทรวง อว. ในการลงพื้นที่ศึกษาดูงานจังหวัดพะเยา เรื่อง "บทบาทของมหาวิทยาลัยพัฒนาพื้นที่กับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก" รวมถึงตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าผลการดำเนินงานวิจัยและนวัตกรรมจังหวัดพะเยา ระหว่างวันที่ 6-7 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ มหาวิทยาลัยพะเยา เทศบาลเมืองพะเยา และชุมชนไทลื้อเชียงคำ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
       อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา กล่าวว่ามหาวิทยาลัยพะเยาได้ให้ความสำคัญ กับการนำความรู้ไปพัฒนาพื้นที่เพื่อให้เกิดความยั่งยืน ตามปณิธานของมหาวิทยาลัย "ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน" และด้วยวิสัยทัศน์ "มหาวิทยาลัยแห่งปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่สากล" โดยโครงการที่มหาวิทยาลัยทำงานร่วมกับชุมชนอย่างใกล้ชิด คือโครงการ 1 คณะ 1สัญลักษณ์ความสำเร็จ ที่ได้ริเริ่มมาจากโครงการ 1 คณะ 1โมเดล ซึ่งเป็นโครงการที่ส่งเสริม และสนับสนุนให้อาจารย์ของมหาวิทยาลัยได้ใช้องค์ความรู้ ผลงานวิจัย หรือเทคโนโลยีและนวัตกรรมของแต่ละคณะ ลงไปทำงานร่วมกับชุมชนในจังหวัดพะเยาทุก ๆ อำเภอ เข้าไปร่วมพัฒนาและยกระดับความเป็นอยู่ของคนในชุมชนทำให้เกิดความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและชุมชน และเกิดเป็นต้นแบบการทำงานพัฒนาเชิงพื้นที่ ที่สามารถขยายผลไปสู่การดำเนินงานในพื้นที่อื่นๆได้ ตลอดจนการต่อยอดผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ และการสร้างผู้ประกอบการ Start up เป็นต้น ซึ่งจะนำพาชุมชนสังคมและประเทศชาติ ไปสู่ความเจริญอย่างยั่งยืนต่อไป
    ในโอกาสเดียวกันนี้ รัฐมนตรีฯ พร้อมคณะผู้บริหาร ได้พบผู้นำนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ประกอบด้วย องค์การนิสิต สภานิสิต สหเวียง และสารวัตรนิสิต เพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ณ ห้องประชุมชูชาติ กีฬาแปง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา ก่อนออกเดินทางไปอำเภอเชียงคำ เพื่อรับฟังการสรุปงาน ณ ห้องประชุมวัดแสนเมืองมา ตำบลหยวน และเยี่ยมชมกาดไทลื้อ พร้อมรับฟังการสรุปภาพรวมผลการดำเนินงาน "การพัฒนา เศรษฐกิจผ่านทุนทางวัฒนธรรม กรณีศึกษา กาดไทลื้อ" ณ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ประมวล อุปกิจ
ผู้เรียบเรียง : อานนท์ ติ๊บย้อย
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ