สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ยกระดับและทดสอบมาตรฐานช่างไฟฟ้าจากโรงพยาบาลในจังหวัดพะเยา

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 13 ก.ย. 2563
  • อ่าน : 306 ครั้ง

            สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ระหว่างวันที่ 11-12 กันยายน2563 ให้กับแรงงานในระบบที่เป็นช่างไฟฟ้าปฏิบัติงานอยู่ในโรงพยาบาลพะเยา และโรงพยาบาลชุมชนในพื้นที่จังหวัดพะเยา จำนวน 27 คน ผู้เข้ารับการทดสอบฯ ดังกล่าวได้ผ่านการฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน สาขา ช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร เรียบร้อยแล้ว ระหว่างวันที่ 15-16 22-23 และ 29 สิงหาคม 2563 ตามโครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือให้ได้รับค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือที่กฏหมายกำหนด (ใน 83 สาขาอาชีพ) ณ อาคารฝึกปฏิบัติช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา

            นายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา กล่าวว่า โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงานให้มีทักษะ ความรู้เข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานฝีมือแรงงานตามประกาศอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีของประเทศ ทั้งนี้ สถานประกอบกิจการได้แรงงานที่มีมาตรฐานฝีมือแรงงานทํางานในสถานประกอบกิจการโดยจะได้รับการจ่ายอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือเป็นค่าตอบแทน บนหลักการผู้ที่จะสามารถผ่านมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติได้ จะต้องผ่านเกณฑ์ 6 ประการ ได้แก่ ความปลอดภัยในการทำงาน การใช้วัสดุอย่างประหยัด การใช้เครื่องมือเครื่องจักรถูกต้อง ระยะเวลาในการปฏิบัติงานทันภายในกำหนด ขั้นตอนการทำงานครบถ้วนถูกต้อง และผลงานสำเร็จมีมาตรฐาน ดังนั้น ผู้ว่าจ้างจึงมั่นใจได้ว่าผลงานที่จ้างช่างที่ผ่านมาตรฐานฝีมือแรงงาน จะเป็นงานที่ดี มีคุณภาพ มีมาตรฐาน เชื่อถือได้ ผู้ผ่านมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 จะได้รับค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ อัตราวันละ 440 บาท ซึ่งสูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของจังหวัดพะเยาที่กำหนดไว้วันละ 320 บาท

            นอกจากนี้ ช่างไฟฟ้าภายในอาคารสามารถนำหนังสือรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานฯ ไปใช้ประกอบการประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร กับสำนักงานฯ เพื่อขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ประมวล อุปกิจ
ผู้เรียบเรียง : อานนท์ ติ๊บย้อย
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ