คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) เตรียมลงพื้นที่จังหวัดพะเยา ระหว่างวันที่ 17 – 18 กันยายน 2563

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 15 ก.ย. 2563
  • อ่าน : 260 ครั้ง

คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) เตรียมลงพื้นที่จังหวัดพะเยา ระหว่างวันที่ 17 – 18 กันยายน 2563 พร้อมฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของประชาชน ในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำไปสู่การแก้ไขภายใต้บทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา

 

                พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะรองประธานคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) คนที่ 1 พร้อมด้วย พันตำรวจตรี ยงยุทธ สาระสมบัติ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการ และคณะกรรมการสมาชิกวุฒิสภา เตรียมลงพื้นที่จังหวัดพะเยา ตามโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) ระหว่างวันที่ 17 – 18 กันยายน 2563 เพื่อฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของประชาชนในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำไปสู่การแก้ไขภายใต้บทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา

                โดยในวันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาฯ จะลงพื้นที่หารือร่วมกับ ส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้นำชุมชนและประชาชนตำบลแม่กา อำเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เพื่อพบปะรับฟังข้อมูล ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับเรื่อง แนวทางการรักษาสิ่งแวดล้อม ปัญหามลภาวะและเรื่องอื่นๆ ในพื้นที่ จากนั้นคณะสมาชิกวุฒิสภาเดินทางลงพื้นที่ป่าชุมชน บ้านแม่กาโทกหวาก หมู่ 17 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา เพื่อเยี่ยมชมโครงการเพาะเห็ด โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดพะเยา พร้อมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อคิดเห็น กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนที่เข้าร่วมโครงการเพาะเห็ด

                ส่วนในวันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาฯ จะลงพื้นที่ลานกิจกรรมร่มไม้แสงจันทร์ หมู่ที่ 10 ตำบลเชียงบาน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา โดยคณะสมาชิกวุฒิสภาได้พบปะหารือรับฟังข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ ปัญหา อุปสรรคของตำบลเชียงบาน อำเภอเชียงคำ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ รวมทั้งประเด็นปัญหาของ กลุ่มอาชีพทอผ้าไทลื้อ จากประชาชนกลุ่มอาชีพทอผ้าไทลื้อ นายอำเภอ พัฒนาการอำเภอ ผู้นำชุมชน ประชาชนและส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จากนั้นคณะเยี่ยมชมสินค้าวัฒนธรรมชาติพันธุ์ไทลื้อของอำเภอเชียงคำและอำเภอภูซาง และผลิตภัณฑ์กลุ่มทอผ้าบ้านเชียงบาน ตำบลเชียงบาน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

                สำหรับโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) ถือเป็นเวทีที่ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และช่วยกันขับเคลื่อนประเทศตั้งแต่ระดับฐานราก ชุมชน สังคม และระดับประเทศ ให้พัฒนาไปข้างหน้าได้อย่างสอดคล้องกันและเป็นระบบ เพื่อให้เกิดความตระหนักสำนึกรับผิดชอบต่อประเทศชาติและสังคมโดยรวม นำไปสู่สังคมที่ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคีปรองดอง และมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกด้าน บนพื้นฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นายประมวล อุปกิจ
ผู้เรียบเรียง : นายอานนท์ ติ๊บย้อย
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ