จังหวัดพะเยา เชิญชวนเสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี 2564

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 20 ก.ย. 2563
  • อ่าน : 326 ครั้ง

            นายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีกำหนดให้มีการคัดเลือกครูเพื่อรับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี(Princess Maha Chakri Award) ซึ่งเป็นรางวัลที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานให้แก่ครูผู้ที่มีความทุ่มเทเสียสละตน จนสร้างการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับลูกศิษย์ เป็นแรงบันดาลใจแก่เพื่อนครู และสร้างคุณประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษา ดังนั้น จังหวัดพะเยา จึงขอเชิญชวนเสนอชื่อครูผู้ที่สมควรได้รับการเสนอชื่อ ต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ดังนี้ มีสัญชาติไทยและมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย ปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ เป็นหรือเคยเป็นครูผู้สอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสถานศึกษาของรัฐ เอกชนหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, เป็นหรือเคยเป็นครูนอกสถานศึกษาที่สอนผู้เรียนในการศึกษาขั้นพื้นฐาน , มีประสบการณ์ปฏิบัติงานสอนอย่างต่อเนื่องมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 ปี นับถึงวันที่ออกประกาศนี้ , ปฏิบัติงานสอนอยู่จนถึงวันประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก ในกรณีที่เป็นผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีชั่วโมงสอนในรายวิชาอย่างต่อเนื่องและไม่เป็นครูสอนพิเศษเป็นอาชีพหลัก

              นอกจากนี้ยังต้องมีคุณสมบัติเฉพาะ คือ เป็นผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์ โดยสร้างแรงบันดาลใจและจัดการเรียนรู้ให้ลูกศิษย์มีความเจริญก้าวหน้าและความสำเร็จในชีวิต มีความอุสาหะในความเป็นครูมาโดยตลอดด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู และเป็นแบบอย่างทางคุณธรรม จริยธรรม มีลูกศิษย์ที่ประสบความสำเร็จในแวดวงอาชีพยกย่องคุณงามความดี และเป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาโดยปฏิบัติงานสอนหรือจัดการเรียนรู้ค้นคว้า พัฒนาการสอนหรือการเรียนรู้ด้วยความทุ่มเทเสียสละ มีความแตกฉานทั้งในเนื้อหาและวิธีการจัดการเรียนรู้ในส่วนที่รับผิดชอบ เป็นแบบอย่างของความสำเร็จได้อย่างกว้างขวางสำหรับการสรรหาครูผู้สมควรได้รับรางวัลพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่ 4 ปี 2564 ให้องค์กรหรือบุคคล ดังต่อไปนี้ เป็นผู้สรรหาและเสนอชื่อ 1.สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นผู้สรรหาและเสนอชื่อครูในสังกัด หรือเคยปฏิบัติงานร่วมกับสถานศึกษาของตนอยู่ในปัจจุบันให้สถานศึกษาแต่ละแห่งเสนอได้ 1 คน 2.สมาคมมูลนิธิ และองค์กรซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคลและมีภารกิจส่งเสริมการเรียนรู้เป็นผู้จัดหาและเสนอชื่อครูในสังกัดหรือครูที่ปฏิบัติงานร่วมกับองค์กรของตนให้เสนอได้องค์กรละ 1 คน 3.ลูกศิษย์ที่เป็นศิษย์เก่าอายุไม่น้อยกว่า 25 ปี สามารถเสนอชื่อครูซึ่งมีคุณสมบัติและเป็นผู้ที่เคยสอนตนมาก่อน ลูกศิษย์ 1 คน มีสิทธิ์เสนอชื่อครูได้ 1 คน 4.คณาจารย์ในระดับอุดมศึกษาซึ่งเคยเป็นผู้สอน การเสนอชื่อให้อาจารย์ 3 คนมีสิทธิ์เสนอชื่อลูกศิษย์ที่เคยสอนได้ 1 คน

              ทั้งนี้ ให้เสนอต่อคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจังหวัดพะเยา ผู้ที่สนใจสามารถเสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับการคัดเลือกได้ที่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2563 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่งานคุรุสภาโทรศัพท์.054-430931

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ประมวล อุปกิจ
ผู้เรียบเรียง : อานนท์ ติ๊บย้อย
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ