จังหวัดพะเยา ประชุมคณะกรรมการเขตพัฒนาพิเศษล้านนาตะวันออก พัฒนาเชิงพื้นที่สอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 22 ก.ย. 2563
  • อ่าน : 364 ครั้ง

       จังหวัดพะเยา จัดประชุมคณะกรรมการ เขตพัฒนาพิเศษล้านนาตะวันออก  พัฒนาเชิงพื้นที่จังหวัดพะเยา ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

 

      เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมพรนภา โรงแรมพะเยาเกทเวย์ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา นายบุญสิงห์  วรินทร์รักษ์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายพรรคพลังประชารัฐ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการเขตพัฒนาพิเศษล้านนาตะวันออกครั้งที่ 1/2563 โดยมีนายกมล  เชียงวงค์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาประเด็นสำคัญเกี่ยวกับเรื่องแนวทางการขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษล้านนาตะวันออก ซึ่งมีการแต่งตั้งคณะกรรมการเขตพัฒนาพิเศษล้านนาตะวันออก  เพื่อให้การพัฒนาเชิงพื้นที่ในส่วนของจังหวัดพะเยา สอดคล้องกับการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค และยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 และเป็นการเตรียมความพร้อมในพิธีต่างๆ เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่อย่างมีเป้าหมายในอนาคต ร่วมกับจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน)

      ดังนั้น จึงมีประกาศจังหวัดพะเยา ลงวันที่ 16 มีนาคม 2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการเขตพัฒนาพิเศษล้านนาตะวันออก ซึ่งให้มีอำนาจในเรื่องของการประชุมหารือ เพื่อให้ข้อเสนอแนะแนวทางกลยุทธ์และการพัฒนาต่างๆ ที่สำคัญ และเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกประสานงานและสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาคเอกชนสถาบันการศึกษาและคณะกรรมการต่างๆภายในจังหวัดพะเยา และนอกจังหวัดพะเยา ปัญหาบุคคลเพื่อการจัดตั้งคณะทำงานในระดับต่างๆ ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 จังหวัดพะเยา จังหวัดเชียงราย จังหวัดแพร่ และจังหวัดน่าน และดำเนินภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายตามมติที่ประชุมคณะกรรมการเขตพัฒนาพิเศษล้านนาตะวันออก

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นายอานนท์ ติ๊บย้อย
ผู้เรียบเรียง : นายอานนท์ ติ๊บย้อย
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ