ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนเพิ่มความระมัดระวัง เฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 6 ต.ค. 2563
  • อ่าน : 606 ครั้ง

                 นายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรไปจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563 อีกทั้งเนื่องจากในห้วงที่ผ่านมา ปรากฏสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศที่มีพรมแดนติดกับประเทศไทยมีความรุนแรงมากขึ้นและมีคนต่างด้าวจำนวนมากลักลอบเดินทางเข้ามาทำงานในราชอาณาจักร โดยไม่ได้รับอนุญาต ผ่านช่องทางธรรมชาติไม่ได้ผ่านช่องทางด่านตรวจคนเข้าเมือง เขตท่า สถานี หรือท้องที่ ซึ่งต้องผ่านการตรวจคัดกรองด้านสาธารณสุข ทำให้ความเสี่ยงในการติดเชื้อแบบกลุ่มก้อนโดยไม่ทราบแหล่งที่มาของโรคเพิ่มสูงขึ้น อาจทำให้เกิดการระบาดของไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่เป็นวงกว้างได้

            ดังนั้น จังหวัดพะเยา จึงได้กำชับเน้นย้ำให้ทุกส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐทุกแห่ง รวมทั้งภาคเอกชนในพื้นที่จังหวัดพะเยา ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือให้ข้าราชการ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบและถือปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่จังหวัดพะเยาและทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด รวมทั้งขอให้มีการสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรักษาวินัยในการป้องกันโรค โดยการสวมหน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ เว้นระยะห่างทางสังคม รวมทั้งให้หลีกเลี่ยงการพบปะ สัมผัสกับบุคคล และการเข้าร่วมกิจกรรมทุกประเภทที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดโดยไม่จำเป็น เพื่อไม่ให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด–19 เพิ่มขึ้น และไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชน ระบบการสาธารณสุข และเศรษฐกิจของประเทศ

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ประมวล อุปกิจ
ผู้เรียบเรียง : อานนท์ ติ๊บย้อย
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ