ศูนย์เรียนรู้สื่อชุมชน มหาวิทยาลัยพะเยา สร้างเครือข่าย เริ่มให้บริการด้านการฝึกอบรมการผลิตสื่อ

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 8 ต.ค. 2563
  • อ่าน : 422 ครั้ง

            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรา บุรารักษ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่และหัวหน้าศูนย์เรียนรู้สื่อชุมชน มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นวิทยากรการอบรมการสร้างผลิตสื่อด้วยโทรศัพท์มือถือ ให้กับนิสิตสาขากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อสร้างเสริมทักษะการผลิตสื่อทางสุขภาพของนักกายภาพบำบัด เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม ที่ผ่านมา

            นางสาวณัฐณิชา เผ่าพงษ์จันทร์ นิสิตชั้นปี 3 สาขากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์กล่าวว่า การฝึกอบรมดังกล่าว ทำให้ตนเองได้เรียนรู้วิธีการสร้างสื่อและได้รู้วิธีการสร้างเนื้อหาให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่าย

            ด้าน นายวรวัฒน์ เสมอใจ นิสิตชั้นปี 3 สาขากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ ที่ได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กล่าวว่า การฝึกอบรมในครั้งนี้ ตนจะนำไปปรับใช้ในการผลิตสื่อเพื่อสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านกายภาพบำบัดของตนเองต่อไปในอนาคต

            สำหรับรูปแบบของการฝึกอบรมในครั้งนี้ เป็นการฝึกอบรมระยะสั้นใช้ระยะเวลาเพียง 3 ชั่วโมงเท่านั้น ซึ่งช่วงแรกจะเป็นการแนะนำและทำความเข้าใจในหลักการเบื้องต้นที่ใช้ในการผลิตสื่อสารคดี ช่วงที่สองเป็นการสอนเทคนิคง่ายๆ สำหรับตัดต่อบนแอพพลิเคชั่นในมือถือ และช่วงสุดท้ายจะให้นิสิตได้ทดลองและได้ลงมือปฏิบัติจริง ทั้งนี้ ถือเป็นการสร้างเครือข่ายและให้บริการการฝึกอบรมด้านการสื่อสาร ซึ่งเป็นพันธกิจสำคัญหนึ่งของศูนย์เรียนรู้สื่อชุมชน มหาวิทยาลัยพะเยา

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ประมวล อุปกิจ
ผู้เรียบเรียง : อานนท์ ติ๊บย้อย
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ