จังหวัดพะเยา ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง กรณีโรคติดเชื้อโควิด-19 และโรคไข้เลือดออก

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 9 ต.ค. 2563
  • อ่าน : 300 ครั้ง

             ที่ ห้องประชุมภูกามยาว ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา นายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 23/2563 โดยการประชุมในครั้งนี้ เป็นการประชุมร่วมคณะกรรมการ คณะทำงาน ที่ต้องดำเนินการให้สอดคล้อง ประสานงาน และสนับสนุนกันคือ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา คณะกรรมการประเมินสถานการณ์ระดับความรุนแรงของภัยพิบัติ วิเคราะห์สถานการณ์การดำเนินการในเชิงป้องกันหรือยังยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดพะเยา โดยมี นายแพทย์กรกฤช ลิ้มสมมุติ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เป็นเลขานุการคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา

            โดยในที่ประชุม ได้มีการรายงานความคืบหน้า การปรับปรุงสถานที่กักกันคนไทยที่เดินทางผ่านช่องทางเข้าออกจุดผ่านแดน บ้านฮวก ความก้าวหน้าการดำเนินงานเรื่องสถานการณ์ที่กักกัน ซึ่งทางราชการกำหนด และแนวทางการยื่นขออนุมัติและประเมินเพื่อจัดตั้งสถานที่กักกัน ที่ราชการกำหนด รายงานผลการดำเนินงาน Local Quarantine การขอสนับสนุนงบประมาณยับยั้งเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เพื่อกักกันผู้มีสัญชาติไทยเดินทางเข้าประเทศไทยผ่านด่านบ้านฮวก ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา นอกจากนี้ยังมีการ พิจารณาจัดงานประเพณีตักบาตรสองแผ่นดินไทยลาวประจำปี 2563 ซึ่งในที่ประชุมมีมติให้งดจัดในปีนี้ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดพะเยา รวมถึงการขออนุญาตจัดการแข่งขัน มวยเป็นกรณีเฉพาะคราวในจังหวัดพะเยา ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นอำนาจของผู้อำนวยการสำนักงาน การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดพะเยา ในการพิจารณาอนุญาต ซึ่งจะต้องมีการรายงานให้ทางอำเภอ และจังหวัดทราบ รวมถึงต้องมีมาตรการป้องกันตามที่ ทางรัฐบาลกำหนดด้วย การพิจารณา แผนการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา เพื่อขับเคลื่อนกลไก พ.ร.บ.โรคติดต่อ 2558 ปี 2564 การขอรับการสนับสนุนวงเงินในการดำเนินการ Local Quarantine จังหวัดพะเยา ปี 2564 การบริหารจัดการการดำเนินงานตามคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายกิจกรรมและกิจการ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และรายงานผลการดำเนินงานควบคุมโรคไข้เลือดออกปี 2563 และข้อเสนอเพื่อการพัฒนาปรับปรุงโครงการปี 2564 ด้วย

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ประมวล อุปกิจ
ผู้เรียบเรียง : อานนท์ ติ๊บย้อย
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ