จังหวัดพะเยา ประชุมคณะกรรมการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 18 พ.ย. 2563
  • อ่าน : 292 ครั้ง

               ที่ห้องประชุมภูกามยาวชั้น 5 ศาลากลางจังหวัด นายเทวา ปัญญาบุญ ปลัดจังหวัดพะเยา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา โดยที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ห้วงตั้งแต่ตุลาคม 2562 - 30 เมษายน 2563 จากนั้นได้พิจารณาการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ เริ่มจากภัยหนาว มีการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและบรรเทาปัญหาภัยหนาวระดับจังหวัด อำเภอและศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน อปท.เพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการภัยหนาวที่เกิดขึ้น สร้างการรับรู้ให้กับประชาชนโดยการประชาสัมพันธ์และให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพ รวมทั้งประสานหน่วยงานสาธารณสุขเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมป้องกันโรคติดต่อในช่วงฤดูหนาว สำรวจปรับปรุงและจัดทำบัญชีข้อมูลผู้ประสบภัยหนาวกลุ่มเปราะบางได้แก่ ผู้สูงอายุ เด็กไร้ผู้อุปการะ คนพิการทุพพลภาพ สตรีมีครรภ์ และผู้มีรายได้น้อยให้เป็นปัจจุบัน รวมทั้งกำหนดแนวทางการให้ความช่วยเหลือเพื่อจัดเตรียมเครื่องกันหนาว สำหรับอำเภอที่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีอากาศหนาวเย็นให้เตรียมมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นจากสภาพอากาศหนาวเย็น และให้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ขาดแคลนเครื่องกันหนาว และประสานงานกับส่วนราชการ ภาคเอกชน มูลนิธิ องค์กรการกุศล เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวอย่างทั่วถึงและไม่ซ้ำซ้อน

                ในส่วนของแนวทางการเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้ง ขอความร่วมมือให้ประชาชนสำรวจและซ่อมแซมภาชนะรองรับน้ำของตนเองให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้และเก็บสำรองน้ำไว้ใช้รวมทั้งการใช้น้ำอย่างประหยัด ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาภาชนะเก็บกักน้ำไว้ใช้ สร้างการรับรู้และความเข้าใจกับประชาชนได้ทราบถึงสถานการณ์น้ำในพื้นที่รวมถึงมาตรการบริหารจัดการน้ำของภาครัฐที่กำลังจะดำเนินการเน้นให้สามารถเข้าใจและรับทราบได้อย่างทั่วถึง นอกจากนี้ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบสำรวจแหล่งน้ำและปริมาณน้ำต้นทุนที่มีอยู่ในพื้นที่และประสานการแหล่งน้ำและปริมาณน้ำต้นทุน สำรวจแหล่งน้ำ เช่น บ่อบาดาล บ่อน้ำตื้น ถังเก็บน้ำสาธารณะ ระบบประปา สำรวจการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค เพื่อจัดทำแผนแจกจ่ายน้ำให้กับประชาชน รวมทั้งส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การปลูกพืชฤดูแล้งให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำในพื้นที่ และขอความร่วมมือเกษตรกรงดการปลูกพืชที่ใช้น้ำมาก เนื่องจากปริมาณน้ำที่มีอยู่จำเป็นที่จะต้องใช้ในการอุปโภค-บริโภคเป็นสำคัญ

                ด้าน การเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 แบ่งออกเป็น 3 ช่วง คือช่วงป้องกันและการเตรียมความพร้อม เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2563 - มกราคม 2564 ช่วงการควบคุมเหตุเผชิญเหตุ เริ่มตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์-30 เมษายน 2564 และช่วงการสร้างความยั่งยืนดำเนินการตลอดทั้งปี โดมีการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดพะเยา ในระดับอำเภอจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่นในพื้นที่ เพื่อบริหารจัดการพร้อมทั้งจัดระเบียบการเผาอย่างเป็นระบบและดูแลอย่างใกล้ชิด จัดทำแผนเผชิญเหตุ เพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีการแบ่งพื้นที่รับผิดชอบออกเป็น 4 พื้นที่ ได้แก่ พื้นที่ป่า ,พื้นที่เกษตรกรรม,พื้นที่ริมทางและพื้นที่ชุมชนเมือง นอกจากนี้ยังมีการหารือเรื่องของการจัดกิจกรรมรณรงค์ KICK OFF รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา ภัยหนาว ภัยแล้ง ไฟป่าและหมอกควัน และอุบัติเหตุทางถนน เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการรับสาธารณภัยที่จะเกิดขึ้น

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ประมวล อุปกิจ
ผู้เรียบเรียง : อานนท์ ติ๊บย้อย
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ