ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดพะเยา พร้อมขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 11 ธ.ค. 2563
  • อ่าน : 273 ครั้ง

            นายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 4/2563 ณ ห้องประชุมภูกามยาวชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา โดยในที่ประชุมได้รับทราบแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 , การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน , การแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาการจัดตั้งและออกตรวจเยี่ยมจุดตรวจและจุดบริการประชาชน , คณะทำงานประจำศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน , การจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน แนวทางการดำเนินงานของคณะทำงานที่แต่งตั้งโดยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดพะเยา จำนวน 7 คณะ ประกอบด้วย คณะทำงานมาตรการบูรณาการข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน , คณะทำงานมาตรการตอบสนองหลังเกิดอุบัติเหตุและเยี่ยวยา , คณะทำงานมาตรการบริหารจัดการจุดเสี่ยง จุดอันตราย , คณะทำงานมาตรการทางสังคม ,คณะทำงานมาตรการทางกฎหมาย , คณะทำงานมาตรการประชาสัมพันธ์ และคณะทำงานพัฒนาคุณภาพรถโดยสารสาธารณะและรถนักเรียนปลอดภัยจังหวัดพะเยา

            นอกจากนี้ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 จังหวัดพะเยา “รณรงค์ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ” โดยบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงทั้งจากคน ยานพาหนะ ถนน และสิ่งแวดล้อม ให้เหลือน้อยที่สุด รวมถึงดูแลความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนให้ครอบคลุม ตลอดจนเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จากประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนโดยให้ความสำคัญในการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเคร่งครัดและต่อเนื่อง ควบคู่กับการสร้างจิตสำนึกและตระหนักและความปลอดภัยให้แก่ผู้ที่ใช้รถใช้ถนน โดยจะแบ่งออกเป็น 3 ช่วง ประกอบด้วย ช่วงก่อนควบคุมเข้มข้นระหว่างวันที่ 22-28 ธันวาคม 2563 ช่วงควบคุมเข้มข้นระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2563 - 4 มกราคม 2564 และช่วงหลังควบคุมเข้มข้นระหว่างวันที่ 5 - 11 มกราคม 2564 โดยใช้มาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 5 มาตรการ คือ มาตรการด้านการบริหารจัดการ , ด้านลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสภาพแวดล้อม , ด้านลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะและผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย และด้านการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ

            ทั้งนี้ จังหวัดพะเยาได้แต่งตั้งคณะทำงานบูรณาการพิจารณาจัดตั้งและตรวจเยี่ยมจุดตรวจ จุดบริการประชาชน จำนวน 3 ชุด ซึ่งจะมีการตรวจเยี่ยมทั้ง 9 อำเภอ สำหรับการตั้งจุดตรวจหลักจะดำเนินการตั้งจำนวน 18 จุด และที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้จัดกิจกรรมวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ขึ้นในวันที่ 25 ธันวาคม 2563นี้

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ประมวล อุปกิจ
ผู้เรียบเรียง : อานนท์ ติ๊บย้อย
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ