จังหวัดพะเยา พร้อมขับเคลื่อน “จังหวัดพะเยาสู่เมืองแห่ความปลอดภัยในการเดินทาง”

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 16 ธ.ค. 2563
  • อ่าน : 204 ครั้ง

             วันนี้ (16 ธ.ค.63) นายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานแถลงข่าว “จังหวัดพะเยาสู่เมืองแห่ความปลอดภัยในการเดินทาง” ณ ห้องประชุมภูกามยาว ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา พร้อมมอบประกาศนียบัตรให้แก่ท้องถิ่นต้นแบบการใช้สัญญาเช่ารถโดยสารสาธารณะ จำนวน 10 แห่ง และมอบประกาศนียบัตรให้แก่โรงเรียนต้นแบบขับเคลื่อนรถนกเรียนปลอดภัย จำนวน 7 แห่ง จากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้ลงนามความร่วมมือ (MOU) เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนารถรับส่งนักเรียนและการใช้สัญญาเช่ารถทัศนศึกษาเพื่อการเดินทางปลอดภัยระหว่างจังหวัดพะเยากับสถานศึกษา ตำรวจภูธรจังหวัด หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และมูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการเดินทางของนักเรียนและท้องถิ่น ซึ่งรวมถึงประชาชนในพื้นที่ โดยจังหวัดพะยาพร้อมที่จะขับเคลื่อนการดำเนินงานรถรับส่งนักเรียนและการสนับสนุนให้มีการใช้สัญญาจ้างขนส่งผู้โดยสาร เพื่อให้ได้รถที่มีคุณภาพใช้ในการเดินทางไปกลับอย่างปลอดภัย และเป็นมาตรการหนึ่งของการลดอุบัติเหตุ

                นายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา กล่าวว่า ที่ผ่านมาสถานการณ์ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุจากรถโดยสารสาธารณะบนท้องถนน มีผู้เสียชีวิตมากถึง 15 ล้านคน ในทุกๆ 2 ชั่วโมง ของทุกวัน โดยจะมีคนไทย 2 คน ต้องเสียชีวิตเพราะภัยบนท้องถน เป็นสาเหตุที่ติดอยู่ใน 3 อันดับแรกของการเสียชีวิตของคนไทย และไม่มีทีท่าว่าจะลดน้อยลง ทั้งที่สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่สามารถจะจัดการ ควบคุม และป้องกันได้ หากผู้ที่ต้องรับผิดชอบ เห็นความสำคัญและคุณค่าของชีวิตมนุษย์ และเอาจริงเอาจังกับการแก้ไขปัญหา จังหวัดพะเยาได้ดำเนินงานภายใต้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดพะเยา มีการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบาย กรอบแนวคิด ยุทธศาสตร์ มาตรการ และแผนงานด้านความปลอดภัยทางถน ไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม บรรลุตามเป้าหมาย รวมทั้งเกิดการบูรณาการทุกภาคส่วน เพื่อให้การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนให้เกิดความปลอดภัยและมีความยั่งยืน ได้มีการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อพัฒนาคุณภาพรถโดยสารสาธารณะและรถรับส่งนักเรียนจังหวัดพะเยา ประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาความร่วมมือเพื่อให้กลไกในการขับเคลื่อนการปรับปรุงคุณภาพรถโดยสรที่มีความปลอดภัย นับตั้งแต่ปี 2560 ได้สร้างความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 72 แห่ง ในการใช้สัญญาเช่ารถเพื่อเลือกรถโดยสารสาธารณะที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ดำเนินงาน 3 ปีที่ผ่านมา จะพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สัญญาเช่ารถในการเลือกรถโดยสารสาธารณะในการเดินทางไม่เกิดอุบัติเหตุในการเดินทางหรืออุบัติเหตุเท่ากับศูนย์ รวมทั้งที่ผ่านมาได้มีการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบ 7 แห่ง เพื่อให้มีรถรับส่งที่มีความปลอดภัย ที่เน้นการทำงานกับผู้บริหารสถานศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้ประกอบการรถรับส่ง เพื่อพัฒนารถรับ-ส่งนักเรียนให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย พัฒนานักเรียน เพื่อเฝ้าระวังและดูแลนักเรียนในการไปและกลับโรงเรียนอย่างปลอดภัย และจังหวัดพะเยาเป็นต้นแบบในการพัฒนารถรับส่งนักเรียนที่มีความปลอดภัย ซึ่งได้มีหน่วยงานและเครือข่ายภาคต่างๆ ได้เข้ามาศึกษาดูงาน

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ประมวล อุปกิจ
ผู้เรียบเรียง : อานนท์ ติ๊บย้อย
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ